Etisk policy

Policy nr 5/2008 Gäller fr o m 2008-10-21 Uppdaterad 2010-05-21 Länkar uppdaterade 2011-10-03

Denna policy grundar sig på:

  • Universitetsstyrelse 2008-10-21, Dnr V-2008-0242, Doss 20

Etisk policy för KTH

Denna policy sammanfattar de etiska värderingar och principer som ska vara gemensamma för KTH.1)  Policyn ska vara ett redskap för att ta ställning i de etiska frågor som uppkommer i verksamheten. Den ska också vara en utgångspunkt och stimulans för fortsatt etisk diskussion både inom KTH och i samverkan med omgivningen.

De värderingar som ska styra KTHs verksamhet uttrycks också bl a i en jämställdhetspolicy, en mångfaldspolicy, en arbetsmiljöpolicy och en policy för hållbar utveckling. 2)

KTHs grundvärden

KTH har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTHs värdegrund. Jämställdhet och mångfald bland anställda och studerande är också en viktig resurs för KTH. 

KTHs verksamhet bygger på övertygelsen att utbildning och forskning kan och bör bidra till bättre levnadsbetingelser och till en fredlig samhällsutveckling som uppfyller kraven om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Som tekniskt universitet har KTH ett särskilt ansvar för att utveckla kunskap som behövs för att främja en sådan hållbar utveckling.

Vetenskapens framsteg bygger på öppenhet och samverkan. KTH verkar för ett fritt informationsutbyte och för nationellt såväl som internationellt samarbete.

All utbildning vid KTH ska: 3) 

...vara pedagogiskt framstående och ständigt inriktad på förnyelse och förbättringar.

… genomföras med väl fungerande samordning mellan berörd personal för att lösa alla uppgifter inom utbildning och studieadministration, från ansökan till examen.

… präglas av ömsesidig respekt mellan studerande och lärare.

… utformas så att de studerande samarbetar med sina lärare och handledare för att uppnå utbildningsmålen.

… genomföras med höga krav både på lärarnas engagemang och på de studerandes arbetsinsats. Det är ett gemensamt intresse att en examen från KTH är ett tecken på hög kvalitet.

… utgå från den gemensamma insikten att KTHs utbildningar håller en hög nivå som ställer krav på den studerandes självständighet och initiativförmåga.

… genomföras utan tolerans för alla former av jäv, plagiat, fusk, otillbörlig påverkan eller andra oegentligheter. All examination ska vara rättvis och rättssäker.

… utformas så att de studerande efter genomgången utbildning har kännedom om grundläggande etiska begrepp och deras tillämpning på problem och möjligheter inom det egna utbildningsområdet. En utbildning vid KTH ska ge en god grund för ett genomtänkt etiskt förhållningssätt i den framtida yrkesutövningen.

Utbildning på forskarnivå vid KTH ska dessutom:

… ledas av handledare som har hög kompetens inom forskningsområdet och är engagerade för uppgiften och lyhörda för doktorandens intressen och synpunkter.

… genomföras med insikt om de särskilda krav på handledarna som följer av doktorandens beroendeställning.

… leda till att doktoranden efter genomgången utbildning har god kännedom om de forskningsetiska problem som är relevanta för det egna forskningsområdet.

Forskning vid KTH ska:

… hålla en hög kvalitet och syfta till tekniska och vetenskapliga framsteg samt till internationell publicering.

… systematiskt och kritiskt söka ny kunskap, både sådan kunskap som syftar till att öka vår förståelse av världen och sådan kunskap som har relevans för teknikutvecklingen och den allmänna samhällsutvecklingen.

… ske under former där forskarna så långt möjligt tar ansvar för forskningsresultatens sociala och miljömässiga konsekvenser, och för att forskningen medverkar till en hållbar utveckling.

… publiceras och redovisas på sådant sätt att kollegors insatser erkänns i förhållande till deras vetenskapliga bidrag. Medförfattarskap ska grundas på vetenskapliga bidrag till publikationen, inte på insatser av administrativt eller ekonomiskt slag. Medförfattarskap innebär medansvar för det publicerade.

… genomföras utan tolerans för alla former av plagiat, forskningsfusk, otillbörlig påverkan eller andra oegentligheter. I detta ingår att ge adekvata och rättvisande referenser och tillkännagivanden till andras arbete och insatser.

… ske med respekt för den enskildes autonomi och personliga integritet. 4)

… uppfylla högt ställda krav om att förskona djur från onödigt lidande. 5)

KTHs samverkan med omgivningen ska:

… utgå från KTHs uppgifter inom utbildning och forskning samt från KTHs etiska hållning som uttrycks i denna policy.

… rikta sig till samhället i sin helhet, vilket innefattar näringslivet, offentlig förvaltning, organisationer och enskilda. Samverkan ska ske i olika former, däribland samarbete inom forskning och teknikutveckling, undervisning, kultur och bildning.

… präglas av saklighet och integritet. Det är angeläget att KTH-anställda bidrar till kunskapsspridning t ex genom expertrådgivning och populärvetenskapligt författande. KTH ser också positivt på att anställda och studerande tar aktiv del i samhällsdebatten.

… ske på sådant sätt att utbildningens eller forskningens integritet inte äventyras. Bindningar till kommersiella och andra intressen som kan orsaka en intresse- eller trovärdighetskonflikt ska redovisas öppet.

… ske i former som främjar demokrati och fritt informationsutbyte. KTH medverkar i internationella samarbeten som bidrar till utveckling och till ett öppet informationsutbyte, men medverkar inte till att legitimera förtryck och diskriminering.

… ske under former där studerande och forskare har rimliga villkor oberoende av kön och bakgrund.


Det åligger alla som är verksamma vid KTH att:

… bemöta varandra med respekt oavsett kön, etnicitet, religion, politisk övertygelse, social bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. Alla som är verksamma vid KTH ska, oavsett sådana skillnader, kunna samverka och samarbeta professionellt på ett respektfullt sätt.

... känna till och följa de lagar, förordningar och lokalt beslutade regler som har relevans för den egna verksamheten.

… som företrädare för KTH och som vetenskapliga experter uppträda sakligt och opartiskt.

… medverka till KTHs oväld och dess politiska och religiösa neutralitet. KTH:s resurser ska användas för högskolans uppdrag och inte utnyttjas för politiskt eller religiöst propagandistiska syften.

... avstå från bisysslor som skadar förtroendet för KTHs vetenskapliga kompetens och opartiskhet. 6)

… hantera potentiellt känsliga personuppgifter, exempelvis tentamensresultat och uppgifter om försökspersoner, med respekt för den personliga integriteten.

… inte använda av KTH tillhandahållen datautrustning eller andra resurser för pornografiska, rasistiska eller andra otillbörliga ändamål.

… sträva efter en god arbetsmiljö och goda relationer mellan alla som arbetar och studerar på KTH.

… fortlöpande medverka till att utveckla ledarskap och medarbetarskap varvid chefskap ska utövas med respekt för medarbetarna och insikt om deras beroendeställning.

… sträva efter en organisation där beslut fattas på ett sätt som präglas av öppenhet, tydlighet, saklighet och medinflytande.

---------------------------------------------------------------------------------------

Fotnoter:

1) Den första versionen av denna policy antogs av Fakultetsnämnden den 3 februari 2004. Denna reviderade version har beretts av en arbetsgrupp vilken som grund för sitt arbete bl.a. har genomfört en remiss inom KTH.

2) Se  http://www.kth.se/Policies/och www.kth.se/personalpolicy

3) Se även ”Studenträtt” på Studentwebben, http://www.kth.se/student/

4) Forskning på levande personer, forskning på avlidna och på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter ska genomgå särskild prövning enligt etikprövningslagen. Se vidare: www.epn.se

5) Det är förbjudet att genomföra djurförsök som inte har godkänts i förväg av en försöksdjursetisk nämnd. Se vidare:
www.jordbruksverket.se/

6) För KTHs regler om bisysslor, se: intra.kth.se/regelverk/personal


 


 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp