Avtal

Här finns information om hur det går till att skapa ett nytt avtal med en extern part. Informationen är i första hand utformad efter uppdrags- eller samarbetsavtal, men gäller även i de flesta andra fall.

1. Avtalet skrivs av projektansvarig forskare och extern part

Avtalet upprättas ute på institution/avdelning av projektansvarig forskare. KTH:s juridiska avdelning kan dock bistå i detta arbete. Kontakta avtal@kth.se  så tidigt som möjligt i processen för att få bästa möjliga hjälp.

En projektbeskrivning (exempelvis i form av Description of Work) ska alltid ligga till grund för ett avtal om samverkan eller uppdrag. Projektbeskrivningen ska tydligt ange och avgränsa det arbete som ska utföras, hur det ska gå till, vem som ska göra vad, enligt vilken tidsplan, till vilka kostnader, hur rapporteringen ska ske, etc.

Bedömning av ekonomi och ev. projektbemanning ska ske i samverkan med ansvarig ekonom för institutionen .

2. KTH:s juridiska avdelning granskar avtalet

Eftersom KTH i egenskap av universitet är en statlig myndighet behöver KTH iaktta viss tvingande lagstiftning. Avtalsinnehåll för KTH:s del kan med anledning av tvingande lagstiftning komma att behöva se annorlunda ut än för privata aktörer.

Här kan du läsa vilken information juridiska avdelningen behöver samt avtalsvillkor som ska finnas med: Avtalshantering juridiska avdelningen

3. Behörig person signerar avtalet för KTH:s räkning.

Vem som ska underteckna ett avtal framgår av KTH:s delegationsordning (Se ABE-skolans besluts- och delegationsordning )

Om skolchefen ska signera så behöver avtalet ha granskats av juristerna och färdigställts. Blanketten Institutionens bekräftelse måste även bifogas avtalshandlingen som ska signeras. (Se ABE-skolans blankettarkiv ). Avtalshandlingen samt bekräftelseblankett lämnas i dessa fall till administrativ chef för handläggning och signering av skolchef.

Den som tecknar ett avtal ansvarar för att avtalet gagnar KTH:s verksamhet, att ekonomin är säkrad och att resurser finns för att utföra avtalsåtagandena.

4. Diarieföring

Samtliga avtal måste efter avtalstecknande (alla parter) diarieföras på berörd institution. Institutionen ansvarar även för att motparten erhåller ett orginal/en kopia av avtalet.