Doktorandavtal - industridoktorand

Här beskrivs processen för att anta en industridoktorand.

 • Intresse för att ta emot industridoktorand väcks i ett tidigt skede.
 • Mallen för industridoktorandavtal tillhandahålls på begäran av forskarutbildningshandläggare på skolkansliet .
 • Institutionen fyller i avtalsmallen och fattar beslut om eventuell bench fee. Storleken på bench fee specificeras i avtalet.
 • Skadeståndsskyldighet specificeras på sid. 4 i avtalsmallen. Om bench fee avtalas om kan summan av den vara ett riktmärke för att sätta summan för skadeståndsskyldigheten.
 • Sker justeringar i avtalsmallen skall denna skickas till juridiska avdelningen för granskning innan signering sker.
 • Avtalet upprättas i två exemplar.
 • När avtalet anses färdigt ska det signeras enligt följande ordning: Företaget, Industridoktorand, Tillstyrks av prefekt samt avdelningschef.
 • Därefter lämnas avtalet till ansvarig forskarutbildningsadministratör som säkerställer att samtliga handlingar kopplade till antagningsärendet lämnas in till kansliet.
 • Avtalet utgör sedan finansieringsunderlag vid ansökan om antagning till forskarutbildningen.
 • Skolchef signerar avtalet i samband med beslut om antagning.

Antagning till forskarutbildningen:

 • Ärendegång för antagning till forskarutbildning fortsätter enligt praxis, doktorandavtalet utgör finansieringsunderlag för antagning av doktorand. ISP upprättas i systemet, ansökan om antagning till forskarutbildning samt vidimerad kopia på behörighetsgivande examen inlämnas till institutionens forskarutbildningsadministratör för vidare handläggning. De kompletta ansökningshandlingarna lämnas över från institutionen till forskarutbildningshandläggaren.