Blanketter

Här listas de blanketter som berör utbildning på forskarnivå.
Alla blanketter lämnas till din institutions forskarutbildningsadministratör.

Blanketterna finns i KTH:s blankettarkiv .

Blankett för Finansieringsplan finns i skolans blankettarkiv .

Här hittar du kontaktuppgifter till forskarutbildningsadministratörerna  på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad.

Antagning, handledning, studieuppföljning

 • Ansökan om antagning: Fylls i av den blivande doktoranden tillsammans med huvudhandledaren.
 • Elektronisk individuell studieplan (eISP): Upprättas i samband med antagning och uppdateras därefter minst en gång per år.
 • Ansökan om tillgodoräknande av kurs: Fylls i av doktoranden tillsammans med huvudhandledaren som tar beslut. Kopia på kursbevis ska bifogas samt kursplan eller annan dokumentation som visar kursens innehåll.
 • Ansökan om byte av handledare: Fylls i av doktoranden tillsammans med samtliga involverade handledare. Individuell studieplan måste uppdateras och fastställas i samband med byte av handledare.
 • Ansökan om byte till studier inom doktorsprogram och ev. byte av ämne: Fylls i av doktoranden och huvudhandledaren.
 • Ansökan om annat förled än teknologie på examen på forskarnivå: Fylls i av doktoranden.
 • Anmälan om definitivt avbrott: Fylls i av doktoranden.

Disputation, licentiatseminarium

Här finns tidsplaner för disputation och licentiatseminatium .

 • Förhandsgranskare för licentiatuppsats/doktorsavhandling: Fylls i av huvudhandledaren. Lämnas in nio veckor innan planerad disputation/licentiatseminarium.

 • Anmälan - Disputation: Ifylls av respondenten och huvudhandledaren. Lämnas in sju veckor innan planerad disputation tillsammans med blanketter gällande:
  • Distributionslista - Doktorsavhandling/Licentiatuppsats
  • Summering av kvalitetsgranskning.
 • Anmälan - Licentiatseminarium: Ifylls av respondenten och huvudhandledaren. Lämnas in sju veckor innan planerat licentiatseminarium tillsammans med blanketter gällande:
  • Distributionslista - Doktorsavhandling/Licentiatuppsats
  • Summering av kvalitetsgranskning.

Examen

 • Ansökan om licentiatexamen: Ifylls av licentianden.
 • Ansökan om doktorsexamen: Ifylls av respondenten.