Avfallshantering ABE

Fastighetsbeteckningarna har följande adresser:

43:10: Teknikringen 10

43:11: Teknikringen 72-76 och Brinellvägen 28

43:12: Teknikringen 78

43:20: Brinellvägen 1, Drottning Kristinas väg 30

43:25: Teknikringen 10B

43:35: Brinellvägen 23

43:4A: Osquars backe 5

Lokalvården är ansvarig för tömning av behållare med brännbart avfall, hushållsavfall, kontorssopor och källsortering samt att lämna detta avfall på avsedd plats i soprummen.

I de byggnader en vaktmästare finns (43:10, 43:11, 43:12, 43:20, 43:25, 43:35 och 43:4A) är denne ansvarig för att köra ut kärl för returpapper till insamling. I de byggnader där vaktmästare saknas fördelar respektive prefekt ut ansvaret.

Alla anställda är ansvariga för att slänga sitt avfall på avsedd plats, samt att hantera sitt avfall enligt fastställda rutiner och lagkrav. Vid behov av hjälp med avfallshantering kan vaktmästare  kontaktas.

Hämtning av verksamhetsavfall och farligt avfall(bl.a. kemikalieavfall) sker av upphandlade leverantörer.

En förteckning över de avfall som kan slängas i de olika soprummen finns på KTH:s intranät och sammanfattas i tabellen nedan.

Tabell1. Fraktioner i skolans avfallsrum. X = fraktionen finns.
 
Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-03-07