Detaljerade hållbarhetsmål ABE 2016-2020

Här finns ABE-skolans hållbarhetsmål för perioden 2016-2020. ABE-skolan har upprättat hållbarhetsmål inom områdena kemikaliehantering, campus, avfall, farligt avfall, energi, ny- och ombyggnad, upphandling och inköp samt utbildningen - programutveckling.

KTH:s övergripande hållbarhetsmål

KTH vill aktivt bidra till en hållbar utveckling och FN:s globala mål . Övergripande hållbarhetsmål som omfattar hela KTH upprättas för att nå ständiga förbättringar av miljöprestanda och arbetssätt och omfattar hela KTH. Till varje målområde finns ett tillhörande handlingsprogram som beskriver de aktiviteter och åtgärder som finns för att uppnå målen. Utifrån de övergripande hållbarhetsmålen upprättar KTH:s skolor och Gemensamt verksamhetsstöd (GVS) vid behov specifika mål och handlingsprogram inom områdena med behov av detaljstyrning.

Läs mer om KTH:s övergripande hållbarhetsmål 2016-2020

Kemikaliehantering

Förbättrad kommunikation och uppföljning av rutiner för kemikaliehantering och kvalitén på riskbedömningar ska förbättras.
Handlingsprogram kemikaliehantering (pdf 1,5 MB)

Campus - Avfall

ABE-skolan ska minska mängden avfall och öka andelen källsorterat avfall, 2016-2020. Handlingsprogram ABE Campus avfall (pdf 897 kB)

Campus - Farlig avfall

Kemikalier som inte ska används ska destrueras.
Handlingsprogram Campus farligt avtal ABE (pdf 1,2 MB)

Campus - Energi

ABE-skolan ska införa energibesparande åtgärder.
Handlingsprogran ABE Campus Energi (pdf 928 kB)

Campus - Ny- och ombyggnad

ABE-skolan ska vara delaktiga och eftersträva högsta miljöprestanda vid ny- och ombyggnad.
Handlingsprogran ABE Campus ny och ombyggnad (pdf 595 kB)

Tjänsteresor

ABE-skolan ska aktivt ska dra nytta av, och bidra till, KTH:s centrala arbete för hållbara resor samt dess centralt antagna mål om minskade klimatutsläpp.

Handlingsprogram ABE tjänsteresor (pdf 1,7 MB)

Upphandling och inköp

Hållbarhetskrav ska ställas i samtliga upphandlingar, avrop och inköp, där så är möjligt. Kraven ska kontinuerligt utvärderas och vidareutvecklas.
Handlingsprogram upphandling och inköp ABE (pdf 865 kB)

Utbildningen - programutveckling

Utbildningsprogrammet ska förmedla kunskaper och förhållningssätt kring hållbar utveckling utifrån teori, reflektion, diskussion och ämnesintergrering. Se detaljerad information i handlingsprogrammet för programutveckling inom hållbar utveckling för respektive program:

Hållbar utveckling i Arkitektutbildningen (ARKIT) och masterprogrammet i arkitektur (TARKM) (pdf 2,5 MB)

Hållbar utveckling i Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad (CSAMH) samt mappade masterprogram (pdf 3,4 MB)

Hållbar utveckling i Byggteknik och design (TIBYH) och Byggproduktion (TBYPH) (pdf 1,7 MB)

Hållbar utveckling i Fastighet och finans (TFOFK) / Fastighetsutv. med fastighetsförmedling (TFAFK) (pdf 1,8 MB)

Hållbar utveckling i masterprogrammet Teknik och hållbar utveckling (TSUTM) (pdf 1,7 MB)

Hållbar utveckling i magisterprogrammet Ljusdesign (TLODM) (pdf 2,1 MB)

Hållbar utveckling i magisterprogrammet Urbana studier (TURSM) (pdf 2,8 MB)

Hållbar Utveckling inom doktorsprogram - Forskarnivå

Se detaljerad information i handlingsprogrammet för programutveckling inom hållbar utveckling för respektive doktorsprogram:

Hållbar utveckling inom doktorsprogram Arkitektur (pdf 1,9 MB)

Hållbara utveckling i doktorsprogram Byggvetenskap (pdf 1,9 MB)

Hållbar utveckling i doktorsprogram Geodesi och geoinformatik (pdf 2,2 MB)

Hållbar utveckling doktorsprogram Humanist. & samhällsvetensk.studier av teknik,vetenskap och miljö (pdf 3,0 MB)

Hållbar utveckling i doktorsprogram Konst, teknik och design (pdf 2,0 MB) ​​

Hållbar utveckling inom Mark- och vattenteknik  (pdf 2,1 MB)

Hållbar utveckling i doktorsprogram Planering och beslutsanalys (pdf 1,8 MB)

Hållbar utveckling i doktorsprogram Samhällsbyggnad: Management, Ekonomi, Juridik (pdf 2,0 MB)

Hållbar utveckling i doktorsprogram Transportvetenskap (pdf 1,7 MB)

Innehållsansvarig:kth-miljo@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-03-13