Till innehåll på sidan

Antagning

Innan antagningsprocessen till forskarutbildningen kan påbörjas måste en studieplats öppnas.

Ansökan

Ansökan om antagning till forskarutbildning lämnas till skolans kansli. För att handläggning ska kunna påbörjas ska ansökan vara komplett. Ansökningshandlingarna upprättas på institutionen och granskas av institutionens forskarutbildningsadministratör som därefter lämnar över den kompletta ansökan till kansliet.

För att ansökan ska anses vara komplett ska följande lämnas in:

  • Ansökan om antagning: antingen mot examensmål doktor eller licentiat. Antagningsdatum ska anges på blanketten. Blanketten finns i KTH:s blankettarkiv
  • Finansieringsunderlag: Blanketten "Finansieringsplan doktorand" används när forskarstuderande finansieras genom doktorandtjänst och hämtas här . För doktorandavtal och industridoktorandavtal tillhandahåller kansliet standardmallar. För mer information om process kring doktorandavtal-industridoktorand, se här . Ska forskarstuderande finansieras genom stipendium ska kansliets handläggare kontaktas fouhandl@abe.kth.se .
  • Vidimerat examensbevis: Tillsammans med ansökan lämnas vidimerad kopia på behörighetsgivande examen.

Upprättande av individuell studieplan (e-ISP) efter beslut om antagning

Snarast, dock senast 5 veckor efter det att studierna har påbörjats (antagningsdatum) ska en e-ISP ha upprättats av handledare och doktorand, granskats av administratör och skickats vidare i systemet till forskarutbildningshandläggarfunktionen.

Som stöd i denna process skickas e-post ut i samband med beslut om antagning till berörd handledare/doktorand med kopia till ansvarig prefekt med en påminnelse om denna rutin samt datum för när e-ISP:n måste vara klar för granskning på kansliet.