Till innehåll på sidan

Öppna en studieplats

Från och med den 1 september 2020 gäller nedan handläggningsordning inom forskarutbildningen rörande öppnandet av en studieplats.

Innan antagningsprocessen till forskarutbildningen kan påbörjas måste en studieplats öppnas. Det sker genom att ett initieringsbrev lämnas in till forskarutbildningshandläggarfunktionen för FA:s beslut om öppnande av studieplats. Beslut om att öppna en studieplats måste alltid föregå inlämnandet av ansökningshandlingar inför antagning till forskarutbildningen.

Finansieras studieplatsen genom en anställning skall studieplatsen öppnas innan rekryteringen kan påbörjas. Skolan har regelbundna deadlines för när initieringsbrev och finansieringsplan måste vara forskarutbildningshandläggarfunktionen tillhanda, se listning.

Vid beslut om att öppna en studieplats finansierad genom en anställning meddelas ansvarig HR-handläggare , som därefter tillsammans med rekryteringsansvarig tar fram annonsmaterialet inför utlysningen.

Vid frågor vänligen kontakta forskarutbildningshandläggarfunktionen på fouhandl@abe.kth.se

Datum för samannonsering doktorandtjänster 2022

Deadline öppnande av studieplats / Deadline HR

Centralt annons-stopp

Annonsdatum

fredag 28 januari 4 februari 10 februari
fredag 25 februari 4 mars 10 mars
fredag 25 mars 1 april 7 april
fredag 29 april 6 maj 12 maj
onsdag 25 maj 3 juni 9 juni
fredag 26 augusti 2 september 8 september
fredag 23 september 30 september 6 oktober
fredag 28 oktober 4 november 10 november
fredag 18 november 25 november 1 december