Till innehåll på sidan

Öppna en studieplats

Från och med den 1 september 2020 gäller nedan handläggningsordning inom forskarutbildningen rörande öppnandet av en studieplats.

Innan antagningsprocessen till forskarutbildningen kan påbörjas måste en studieplats öppnas. Det sker genom att ett initieringsbrev lämnas in till forskarutbildningshandläggarfunktionen för FA:s beslut om öppnande av studieplats. Beslut om att öppna en studieplats måste alltid föregå inlämnandet av ansökningshandlingar inför antagning till forskarutbildningen.

Finansieras studieplatsen genom en anställning skall studieplatsen öppnas innan rekryteringen kan påbörjas. Skolan har regelbundna deadlines för när initieringsbrev och finansieringsplan måste vara forskarutbildningshandläggarfunktionen tillhanda, se listning.

Vid beslut om att öppna en studieplats finansierad genom en anställning meddelas ansvarig HR-handläggare , som därefter tillsammans med rekryteringsansvarig tar fram annonsmaterialet inför utlysningen.

Vid frågor vänligen kontakta forskarutbildningshandläggarfunktionen på fouhandl@abe.kth.se

Datum för samannonsering doktorandtjänster 2021

Deadline öppnande av studieplats / Deadline HR

Centralt annons-stopp

Annonsdatum

fredag 29 januari 5 februari 11 februari
fredag 26 februari 5 mars 11 mars
fredag 24 mars (obs påsk) 31 mars 8 april
fredag 30 april 7 maj 13 maj
fredag 28 maj 4 juni 10 juni
fredag 27 augusti 3 september 9 september
fredag 24 september 1 oktober 7 oktober
fredag 22 oktober 29 oktober 11 november
fredag 19 november 26 november 2 december