Till innehåll på sidan

Utbildningsplan

För varje årskull som startar på ett utbildningsprogram finns en formell utbildningsplan.

Utbildningsplanen formaliserar kraven som gäller för den aktuella årskullen av studenter för att få en examen från programmet samt listar de kurser som måste ingå i examen, vilka valmöjligheter som finns samt i det fall det är ett civilingenjörsprogram, vilka masterprogram programmet mappar mot för studierna på avancerad nivå i åk 4-5. Utbildningsplanen författas vanligen av programansvarig (PA) och uppdateras årligen inför nästkommande läsår/kull.

Studenter förväntas alltid följa den utbildningsplan som gällde det år de påbörjade sina studier på programmet. Årskull (kull) syns via studentens programregistrering i Ladok.

Tidplan

Samtliga utbildningsplaner gällande nästkommande läsår skall vara inrättade och beslutade senast 1:a september för att kunna vara publicerade senast 15 september i KOPPS.

Förberedelse av underlag

  1. Programhandläggare skickar en kopia av den senaste utbildningsplanen till programansvarig (PA)  för eventuell revidering av innehållet.
  2. Programansvarig gör eventuella revideringar samt tar fram en kurslista över de inrättade kurser som skall ingå i utbildningsplanen.
  3. Programhandläggare sammanställer den reviderade utbildningsplanen och lämnar över till grundutbildningsansvarig (GA) .
  4. Grundutbildningsansvarig gör en bedömning av innehållet i samråd med programansvarig.

Beslut

  1. Programhandläggare sammanställer underlaget och bereder beslutet.
  2. Skolchef beslutar och fastställer utbildningsplanen.
  3. En kopia av beslutet gällande utbildningsplan skickas till universitetsförvaltningen (UF), berörd institution, programansvarig samt studierektor .

KOPPS

Programhandläggare lägger in den beslutade utbildningsplanen i KOPPS.