Till innehåll på sidan

KTH:s Kollegiala forum 2021-02-23

Fakultetsrådet arbetar med kollegial förankring och en dialog över ämnesgränser.

Det kollegiala forumet är en mötesplats för forskare och lärare på KTH. Här ska frågor som är angelägna för forskning, undervisning och samverkan diskuteras, frågor som berör forskarens eller lärarens egna situationen på KTH och KTH:s utveckling.

Tid: Ti 2021-02-23 kl 11.00 - 12.30

Utbildningsdepartementet nya proposition om forskning och utbildning – mer än en resursfråga för KTH:s forskare och lärare

Det första mötet 2021 både spinner vidare på tema från 2020, universitets utveckling i samhället, och öppnar för nya diskussioner såsom resurstilldelning och forskningsmedel. ”Forskningsproppen” är dock mer än bara en fördelning av medel till lärosäten och forskningsråd utan också en politisk styrning som har direkt påverkan på universitetet.

Mats Benner, professor i forskningspolitik, ger vid mötet sitt perspektiv på vad propositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige* från 17 december 2020 kan innebära på ett universitet och hur just denna proposition kan komma att påverka oss på vår arbetsplats. Mats inledning följs av gruppdiskussioner och gemensamma reflektioner.

* Prop. 2020/21:60 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/12/forskning-frihet-framtid--kunskap-och-innovation-for-sverige/

Varmt välkommen!

Mats Benner är professor i forskningspolitik och dekan på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Han har bedrivit forskning om ledning och styrning av universitet samt fördelning av forskningsmedel, såväl i ett nationellt som i ett internationellt perspektiv. Han är ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och har tidigare även varit gästprofessor på KTH.

Zoomlänk till mötet hittar ni under skolkollegiernas sidor (på social):

ABE

CBH

EECS

ITM

SCI

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-01-28