Till innehåll på sidan

JML-gruppen ser över det akademiska hushållsarbetet och förebilder

Sedan årsskiftet 2018 har samtliga skolor en utsedd Jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsansvarig (JMLA) som tillsammans med skolans JML-grupp är ansvarig för det lokala JML-arbetet. Nu finns en rapport över samtliga skolors lokala JML-arbete under 2019. ABE-skolans JML-grupp har även valt ut nya fokusområden för 2020.

Har du frågor eller idéer kopplat till JML-arbetet?

Hör av dig! jmla@abe.kth.se

ABE-skolans JML-grupp består av:

Arkitektur - Malin Åberg Wennerholm

Byggvetenskap – Albania Nissan

Fastigheter och byggande - Andreas Fili

Filosofi och historia - Katarina Larsen

Samhällsplanering och miljö - Lina Suleiman

SEED – Elisabeth Ekener

HR – Sanna Dafteke

Utbildningskansliet – Tiina Winter

Doktorand – Anders Nilsson (SEED)

På skolnivå finns en tydlig arbetscykel för JML-gruppens arbete. På hösten är det mycket diskussion kring skolans verksamhetsplan och dess aktiviteter för kommande år. På våren diskuteras hur de beslutade aktiviteterna ska genomföras. Till verksamhetsplanen 2020 har JML-gruppen nu föreslagit ett aktiviteter som fått gehör hos skolledningen.

- 2020 vill vi fokusera på förebilder och det som kallas "akademiskt hushållsarbete", berättar Mats Wilhelmsson, vice skolchef och ABE-skolans JMLA.

Det är viktigt att det finns förebilder i många sammanhang, både för studenter och medarbetare – det kan vara chefen, läraren, gästföreläsaren, handledaren. Det ska finnas någon en kan känna igen sig i. Därför är det viktigt att t.ex. se över helheten i kurser och program, hur ser det ut med gästföreläsare t.ex., vilka är det som bjuds in? Vi har otroligt många kompetenta alumner med olika kön och bakgrund så det borde att gå att säkerställa en bredd.

Vi ska även kartlägga fördelningen av det akademiska hushållsarbetet. Det handlar helt enkelt om den typen av uppgifter vid en universitetsinstitution som behöver utföras men som ofta är icke-meriterande och låg-status. Det kan både handla om officiella uppdrag och mer osynligt arbete. Vem gör vad? Vissa saker är mer meriterande – det kan t.ex. vara ganska låg-status att vara med i en kommitté, medan det är meriterande att vara ordförande. Vem får då den rollen? Även icke-formella uppdrag behöver kartläggas – vem hoppar in när en annan lärare är sjuk, vem tar mötesanteckningar för projektavstämningar, vem är med i julfestgruppen, vem ser till att konferensen bokas? Dessa saker behöver göras men de tar tid från andra uppgifter och leder sällan till meritering när det sedan kommer till befordring etc. Vi behöver säkerställa att fördelningen av uppgifter sker i ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Hur ska detta genomföras?

Vår tanke är kartlägga först, se hur det fungerar idag i olika delar av verksamheten. Sedan får vi se vad som kan behöva göras. De formella uppdragen blir förstås lättare att kartlägga, där går det att räkna huvuden. Inofficiella uppgifter kommer vi att behöva ser över på ett mer kvalitativt sätt, kanske genom att få in frågor kring detta i en medarbetarundersökning.

Sedan behöver vi även titta på hur vi förankrar det lokala JML-arbetet ute på institutionerna. Institutionerna gör ju andra aktiviteter kring detta än de som sker på skolnivå. Det inte meningen att en ensam representant ur JML-gruppen ska driva det lokala arbetet, de här frågorna behöver genomsyra det arbete vi alla gör dagligen. På utbildningskansli ABE finns det t.ex. en arbetsgrupp som fokuserar specifikt på JML-integreringen kopplat till skolans studenter. Gruppen arbetar både med information gentemot studenter och att stötta utbildningskansliet i utredningar av t.ex. trakasseriärenden.

Tiina Vinter är gruppchef för skolans studievägledare. Hon är en av utbildningskansliets representanter i JML-gruppen och gick kursen Genusmedvetet ledarskap hösten 2019. – Det är verkligen givande att få tillfälle att diskutera konkreta aktiviteter med kollegor från olika delar av ABE-skolan för att integrera JML i den dagliga verksamheten. Vi behöver arbeta med det här tillsammans; studenter, T/A-personal och fakultet.

Vill du veta mer om vikten av jämställd och inkluderande data?

ABE-skolans forskningscentra Road2Science bjuder in till konferens 27 maj 2020: How to Avoid the Gender Data Gap in a Digitized Transportation Infrastructure

Mats Wilhelmsson poängterar att det även kommer att finnas ett JML-perspektiv i den RAE som ska genomföras 2020, både i de självutvärderingar som ska göras och den slutliga utvärderingen, på samma sätt som att det finns ett hållbarhetsperspektiv.

Malin Wennerholm, vice GA och proprefekt på KTH Arkitektur tycker att det är självklart: -Det finns absolut ingen tid kvar att prata om varför det är viktigt med en jämställd och inkluderande utbildnings- och arbetsmiljö, utan nu år 2020 kommer vi alla som verkar på ABE-skolan endast att arbeta med åtgärder som får en tydlig och direkt påverkan på vår gemensamma skolvardag. Jag vet helt säkert att vi har den kraften.

Mats Wilhelmsson tycker det känns som att ABE-skolan är på rätt väg.- Vi har stärkt det lokala JML-arbetet på skolan genom att arbeta tillsammans med de här frågorna i en skolövergripande JML-grupp med representanter från olika delar av verksamheten. Vi har en organisation på plats för att jobba konkret framåt. Jämställdhetstänket måste genomsyra hela organisationen och all verksamhet. ABE-skolan har kommit långt när det gäller JML-frågor men det finns även mycket att arbeta vidare med.

Kontakt:

Några av de JML-aktiviteter som genomförts på skolan 2018/2019

  • Hösten 2019 har en fortsättning på kursen Genusmedvetet ledarskap genomförts. Dels har skolans nya chefer fått gå en motsvarande kurs som den som genomförts tidigare år och dels har en uppföljning genomförts för de som gått den tidigare kursen.
  • En lönekartläggning har genomförts på skolan. I samband med detta tittades det även på könsfördelningen av den formella makten.
  • Det har genomförts en kartläggning och analys av samtliga medarbetare som har arbetat på ABE-skolan sedan 2013. Huvudsyftet har varit att försöka analysera orsaker till att personal slutar och se över om det finns ett JML-perspektiv i frågan.
  • Skolan har fortsatt satsningen på rekrytering av doktorander som är kvinnor, bl.a. genom att ha en monter på Samhällsbyggnadssektionens arbetsmarknadsdag Lava i februari 2019 där doktorander och personal marknadsförde skolans forskarutbildning.
  • En workshop om JML-arbetet har genomförts med ABE-skolans strategiska råd.
  • Skolan finansierade arbetet med ansökan för Horizon 2020-call gällande arbetsmetoder för framtagandet av strategiska dokument inom högskolan: ”Scenarios and certification options for equal gender career opportunities in science and innovation”.
  • JML-gruppen medverkade i framtagandet av skolans verksamhetsplan (2019) och förslog ett antal konkreta aktiviteter som fick gehör hos skolledningen. Nu följer gruppen upp utfallet av dessa aktiviteter och arbetar vidare med nya aktiviteter.