Till innehåll på sidan

Skolans doktorsprogram ses över

Skolchefen beslutade 2019 att genomföra en översyn av samtliga doktorsprogram inom skolan under ledning av skolans forskarutbildningsansvarig (FA). Skolans prefekter fick till följd av detta differentierade uppdrag av FA att i samråd med berörda parter ta fram ett förslag på programstruktur som kan ligga till grund för en fördjupad diskussion på skolnivå. Dessa slutrapporterades våren 2020. Nu pågår nästa steg.

FA utsåg i juni 2020 två arbetsgrupper med uppdrag att ta fram förslag på ny ämnesstudieplan (ASP) i relation till Institutionen SEED respektive Institutionen för Samhällsplanering och miljö. Båda uppdrag sker i enlighet med tidigare slutrapport av prefekten för resp institution (se mer information nedan).
Arbetsgruppernas uppdrag slutrapporterades till FA i november 2020. Förslagen har förankrats i berörd fakultet inom institutionen.

Prefekternas uppdrag (Slutrapporterat våren 2020)

Prefekternas uppdrag initierades i oktober 2019 och slutrapporterades till FA senast sista januari 2020. En slutrapport innehållande analys och förslag har inkommit. Slutrapporterna har föredragits för ABE LR samt Kvalitetsrådet för forskarutbildning ABE, med studentrepresentation i båda råden.
I enlighet med slutrapporten för översynen, finns ett behov av fördjupad utredning av ämnen och program där flera institutioner är inblandade.

Prefekterna vid institutionerna för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik (SEED), Byggvetenskap, Fastigheter och byggande samt Samhällsplanering och miljö gavs i uppdrag att skissa på vilka ämnen och inriktningar som skulle kunna ingå i ett program med handledare från respektive institution. I uppdraget till prefekten vid Fastigheter och byggande ingick även att överväga förhållandet till ämnet Nationalekonomi. Prefekten vid Arkitektur gavs i uppdrag att se över ämne och inriktningar för forskarutbildningsprogrammet i Arkitektur.

Nuvarande doktorsprogram följer i stort sett hur skolans institutioner var formerade kring år 2010. Därefter har flera organisationsförändringar skett inom skolan vilket skapat behov av att göra en översyn över programmen.

Kontakt: