Val av ledamöter till ABE-skolans skolkollegium

Fakultetsrådet beslutade i december 2019 att KTH:s samtliga skolor ska inrätta skolkollegier. Avsikten är att dessa ska vara etablerade senast den 31 mars 2020.
ABE-skolan anordnar nu därför ett val till skolans skolkollegium.

Skolkollegium

Respektive skolas skolkollegium kommer att ha som uppdrag att lyfta, diskutera och utveckla frågor som är relevanta för dem som kolleger på KTH. Skolkollegierna träffas minst två gånger per termin. Mötena är öppna för alla skolans kolleger, oberoende av uppdrag i linjeorganisationen, som vill bidra och delta i diskussionerna.

Skolans doktorandråd ska få kallelse till skolkollegiet och en representant därifrån har rätt att vara adjungerad vid kollegiet.

Valets förrättande

Valet genomförs i början av 2020 i två steg:

  1. I december 2019 skickades information ut till alla valbara kandidater, där de ombads att svara ifall de accepterar att vara vald ledamot. Sista svarsdatum är 24 januari 2020 (förlängt svarsdatum).
  2. Därefter kommer val att genomföras per institution utifrån de som har accepterat att kandidera. Röstberättigade får rösta på kandidater från sin institution. Valet kommer att genomföras i februari 2020.

Jämställd representation är särskilt viktigt bland de valda ledamöterna. Därför ska det bland de valda ledamöterna vara lika många män som kvinnor från varje institution, utom i de fall där det är bara män eller bara kvinnor som fått röster.

Valförfarandet är elektroniskt.

Röstberättigad

Röstberättigad och valbar är den som med en omfattning om minst 50 procent av heltid är

  •   anställd tillsvidare som professor, lektor, adjunkt eller forskare,
  •   anställd som biträdande lektor, eller
  •   anställd för en begränsad tid om minst två år som lärare på konstnärlig grund.

Mandatperiod

Mandatperioden för valda ledamöter är två år. Dock är mandatperioden för första perioden till och med 2021.