Till innehåll på sidan

Hantering av forskningsmaterial

Inom ett forskningsprojekt genereras många handlingar som måste hanteras i enlighet med myndighetens krav. Flertalet handlingar behöver diarieföras alternativt arkiveras.

Följande handlingar behöver du lämna in till institutionens registrator

 • Anslagsansökan (ansökan inklusive CV, publiceringsplan och publikationslista)
 • Beslut om beviljade medel/bidrag
 • Avslag på ansökan om medel
 • Beskrivning av forskningsprojekt och forskningsmaterial
 • Avtal/kontrakt om forskningsprojekt
 • Godkännande av villkor (beskriver utbetalningsplanen samt finansiärens bidragsvillkor)
  • I de fall PRISMA används registreras godkännandet i systemet.
 • Bekräftelse på att ansökan och bidragsvillkoren har signerats (signering av projektledare och behörig företrädare för medelsförvaltaren)
 • Förfrågan (begäran om ändring t. ex byte av projektledare, förvaltare, förlänga dispositionsdata, avsluta projektet i förtid)
 • Beslut om ändring (finansiärens beslut angående förfrågan)

Kräver projektet tillstånd skall både ansökan och beslut diarieföras.

Under projektets gång

 • Under projektets gång lämnas olika delrapporter in till finansiären, om dessa avser ekonomisk och/eller vetenskaplig rapport skall de diarieföras.
 • Slutrapporten både ekonomisk och vetenskaplig skall diarieföras.
 • Protokoll eller anteckningar från styrgrupps- och referensgruppsmöten kopplade till forskningsprojektet behöver arkiveras. Lämna gärna in dessa löpande till registraturen (kopior kan behållas).

Kom ihåg att även officiell korrespondens med finansiärer och uppdragsgivare behöver diarieföras.