Till innehåll på sidan

ABE-skolans implementering av Rektors beslut för höstterminen 2020

Mot bakgrund av regeringens meddelande om att universitet och högskolor kan återgå till undervisning på campus har rektor beslutat om anpassning av arbetsplatsförlagd verksamhet vid KTH höstterminen 2020.

Uppdateringar (senast 23 juni 13:16)

 • 200623: Informationsskyltar (pdf)
 • 200623: Lokala rutiner och anpassningar på ABE-skolan utifrån rektors beslut V-2020-0450; Riskbedömning för smittspridning av Covid 19

Rektors beslut om anpassning av arbetsplatsförlagd verksamhet hösterminen 2020 i syfte att förhindra smittspridning av covid 19, V-2020-0450 (pdf 211 kB)

Beslutet gäller som längst t o m den 15 januari 2021. Ändringar kan dock komma att göras till följd av regeringens och andra myndigheters besked och rekommendationer.

Huvudsyftena är att förhindra smittspridningen i samhället och att skapa en trygg arbetsmiljö. En noggrann planering av verksamheten krävs av ansvariga chefer så att fysisk närkontakt och trängsel undviks. För att säkerställa social distansering är en begränsning av närvaron vid arbetsplatsen nödvändig. Vår bedömning är att en stor del av ABE-skolans personal kan, på ett effektivt sätt, fortsätta att arbeta på distans. Dessutom är vår bedömning att digitala möten har fungerat bra och är ett effektivt sätt att begränsa fysisk närvaro.

Följande förtydligande gäller vid ABE-skolan

Arbetsmiljö hösttermin 2020

 • All personal som kan jobba hemifrån bör fortsätta att arbeta på distans. Fysisk närvaro på KTH ska förankras med närmsta chef. Målsättning är att alla som är beroende av fysisk närvaro på KTH för sin verksamhet, skall kunna arbeta på plats under trygga former. Skolchefen uppdrar åt prefekterna (eller de chefer som, enligt skolans delegations- och arbetsordning, har arbetsmiljöansvaret för aktuell personal) att göra nödvändiga riskbedömningar avseende arbetsmiljön för att bedöma vilka medarbetare som skall arbeta på plats.
 • Möten och seminarier bör tills vidare hållas digitalt om inte mötets karaktär eller andra regler kräver fysisk närvaro (t.ex. campusförlagd undervisning). Mindre möten (t.ex. forskargrupper eller handledningsgrupper) kan om nödvändigt genomföras fysiskt, förutsatt att kraven på social distansering kan uppfyllas.
 • Skolchefen uppdrar åt administrativa chefen att samordna anpassning av skolans gemensamma lokaler i syfte att underlätta säkerhetsavstånd och minska smittspridning.

Undervisning hösttermin 2020

För undervisning, se rektors beslut V-2020-0410 om förutsättningar för HT20 samt

Lokala rutiner och anpassningar på ABE-skolan utifrån rektors beslut V-2020-0450:

På ABE-skolan gäller följande för de som befinner sig på arbetsplatsen:

 • De som sitter i samma korridorenhet skall, i möjligaste mån, arbeta olika tider för att minimera belastningen på gemensamma utrymmen. Tänk arbetslag. Detta gäller även personer som delar kontor.
 • Generellt skall flexibla arbetstider nyttjas i den mån det är möjligt för att minska trängsel på arbetsplatsen och för att minska trängsel i kollektivtrafiken. En planering liknande ”skiftarbete” bör tillämpas där så är möjligt.
 • Tjänsteresor ska även fortsättningsvis undvikas. I den mån sådana ändå genomförs ska de ske i enlighet med rekommendationer från UD och Folkhälsomyndigheten. Närmaste chef fattar beslut om tjänsteresor.
 • Lunchtider skall spridas ut i möjligaste mån. Lunch skall intagas med de personer man arbetar med dagligen eller på rummet.
 • I kök/fikarum bör du tänka på följande: hålla avstånd, använd egen mugg/tallrik/bestick alternativt diska i diskmaskin enligt Avonovas riskbedömning . Informationsskyltar kommer att sättas upp.
 • Konferensrum kommer att anpassas så att säkerhetsavstånd kan hållas. Informationsskyltar kommer sättas upp.
 • För övriga gemensamma utrymmen som t.ex. kopieringsrum och hissar behövs lokal riskbedömning göras gällande max antal personer som får vistas där samtidigt och skyltas upp därefter.
 • Tillfälligt utökad basstädning utförs så att utsatta ytor som toaletter, handtag till entrédörrar, ledstänger städas med ökad frekvens. Handsprit placeras ut på lämpliga platser.

Riskbedömning

KTH Arbetsmiljö/Rutiner och checklistor: Mall för riskbedömning för smittspridning av Covid 19

Folkhälsomyndigheten: Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19