Till innehåll på sidan

Hot och våld

KTH ska vara en säker och trygg arbetsplats, att medverka till det är en uppgift alla inom KTH har, men det är även ett arbetsgivaransvar. Hot och våld kan ta olika uttryck och förmedlas genom telefon, brev, e-post, i möte mellan människor, eller i sociala medier. Det kan vara riktat till individen, till skolan eller KTH som myndighet. Syftet kan vara att skrämmas, skapa otrygghet, injaga fruktan, störa verksamheten, skada KTH:s varumärke eller att alvarligt skada anställda och studenter.

Att hantera, förebygga och förhindra risk för hot och våld kräver bland annat förmåga att agera snabbt när situationen kräver det, att arbeta strukturerat men också långsiktigt. Bland annat genom att inventera risker, kartlägga och hantera dessa systematiskt, samt att mäta effekter av åtgärder och att dessa följs upp. Det är primärt en uppgift som faller på respektive skola och som följer på arbetsmiljöansvaret. Stöd för detta finner man hos HR.

Akuta situationer förutsätter bland annat relevanta handlingsplaner och att dessa är kända, men även mental förberedelse och närvaro eller om det krävs tekniska hjälpmedel. Stödfunktioner som är flera ska verka för att stödja, avlasta och begränsa effekterna i en akut situation. Inom det fysiska arbetsmiljöområdet är säkerhetsfunktionen en stödfunktion som ska stötta verksamheten i situationer som uppstår och följa upp dess konsekvenser inom hela KTH.

Säkerhetsfunktionen förebygger systematiskt fysiska risker för hot och våld genom att omvärldsbevaka, erbjuda information, rådgivning, tekniska lösningar och personell bevakning, men även genom att delta aktivt i projektering av lokaler, där vi medverkar till att lokalens utformning anpassas säkerhetsmässigt efter verksamhetens behov.

Om eller när hot och våld drabbar KTH har säkerhetsfunktionen till uppgift att samverka strategiskt och operativt med lednings– och nyckelfunktioner inom det gemensamma verksamhetsstödet GVS och skolorna, samt med KTH:s säkerhetsleverantörer och Polis.

Informera oss . Hot och våld uppstår inte alltid spontant, ofta har det föregåtts av en tids otrygghets- och orosskapande situationer. Desto tidigare säkerhetsfunktionen får kännedom om dessa situationer, får vi möjligheten att analysera och planera för åtgärder innan de eskalerar.

Krisstöd till anställda, övriga medarbetare och studenter

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-10-07