Till innehåll på sidan

Risker för hot och våld

Våld varierar från fysiska påhopp till trakasserier i form av hot via brev eller telefon. Våld kan användas planerat för att nå vissa mål, eller också förekomma när miljön inbjuder till brottsliga handlingar.

Här beskrivs några olika arbets­uppgifter och arbets­miljöer som kan innebära en risk för hot och våld.

Arbete med människor

Yrkesgrupper som har mycket direktkontakt med människor kan vara i en utsatt position. Aggressiva handlingar eller hot är ofta riktat till personal med servicefunktion eller vid myndighetsutövning.

Även hot och kränkningar på internet via exempelvis e-post och sociala medier, är en allvarlig företeelse som riskerar att leda till ohälsa för den som drabbas.

Arbete i offentliga miljöer

Ett annat exempel är när en eller flera personer ”tar över” en offentlig lokal som till exempel ett bibliotek, en skola, ett tåg eller en buss. Här kan hotbilden för personalen vara mycket subtil och hoten uttalas sällan öppet.

Om en hot- eller våldssituation uppstår

Ibland räcker inte de förebyggande åtgärderna till och olyckan kan vara ett faktum. KTH har anvisning och checklistor vad gäller krisstöd, dessa finner du här . Det behöver finnas upprättade rutiner lokalt på arbetsplatsen för hur ni ska agera om någon skadas eller drabbas av hot eller våld. En arbets­tagare som blivit utsatt för hot om våld eller våld ska snabbt få hjälp och stöd för att förebygga eller lindra såväl fysisk som psykisk skada. Händelsen ska sedan anmälas som tillbud eller arbetsskada enligt KTH:s rutiner för anmälan av tillbud, risk och arbetsskada .