Till innehåll på sidan

Exponeringsregister

Om arbete med CMR-klassade produkter lett till en exponering som varit så hög att risk för ohälsa finns skall arbetsgivaren registrera de exponerade arbetstagarna i ett register.

Register över utsatta för exponering

Enligt Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19) § 41 ska arbetsgivaren föra ett register över arbetstagare som utsatts för exponering som kan innebära risk för ohälsa. De produkter som avses har faroangivelse/riskfras:

  • H 350:Kan orsaka cancer
  • H340: Kan orsaka genetiska defekter
  • R 45: Kan ge cancer
  • R46: Kan ge ärftliga genetiska skador
  • R49: Kan ge cancer vid inandning

Register ska även föras för andra verksamheter än de med ovanstående faroangivelser/riskfraser t ex arbete som innebär exponering för trädamm från lövträd.

Registerinnehåll

Registret ska innehålla uppgifter om:

  • Arbetstagarens namn och personnummer
  • Arbetsuppgifter
  • Vilken riskkälla som arbetstagaren utsatts för
  • Uppmätt eller uppskattad grad av exponering

Registret ska bevaras i 40 år och skall användas för att upptäcka eventuellt samband mellan arbete och sjukdom. Blanketten ska skickas till sekreteraren i KTH:s skyddskommitté, Leif Svanblom, för registrering hos registrator. Här finns blankett för anmälan: Blankett för exponeringsregistret (xlsx 13 kB)