Till innehåll på sidan

Riktlinjer kring studentrekryterande film

Här hittar du riktlinjer för framtagning av studentrekryterande film.
Riktlinjerna är framtagna som ett stöd inför beställningar av filmer riktade mot målgruppen presumtiva studenter och är grundade i KTH:s fyra fokusområden: hållbarhet, jämlikhet, digitalisering och internationalisering.

Vid beställning av nationell studentrektyterande film följs samma process som vid andra produktioner med brief, eventuell debrief och offert innan produktionen startar. Läs mer om beställningsprocessen och ladda ner briefmall för studentrekryterande filmer här.

Målgruppen

Primär målgrupp är akademiskt ambitiösa 16-21 åringar som studerar TE/NV.

KTH har också som mål att öka andelen kvinnliga sökande till sina utbildningar. Målgruppsundersökningar som har gjorts visar att kvinnor i större utsträckning är mer oroliga inför sin framtid, sitt yrkesval, för studiernas svårighetsgrad och har tvivel kring om det finns en bra gemenskap på KTH. Därför rekommenderar vi att man berör dessa aspekter i filmen och därmed minskar tröskeln för kvinnor att söka sig till våra utbildningar.

Generella rekommendationer

Alla studentrekryterande filmer bör fånga det unika med respektive utbildning och KTH. Vi vill ge tittaren en känsla av att studier på KTH gör en till en del av något större, ”möt dina möjligheter”, och känslan av att man får den kunskap och de redskap man behöver för att utveckla sig själv och förändra världen.

Vi rekommenderar att man enbart använder sig av studenter som intervjupersoner hellre än anställda. Vår erfarenhet har visat att målgruppen föredrar information från dem de mest identifierar sig med. Gärna två eller fler intervjupersoner som kan komplettera och bekräfta varandra.
Tänk till kring vilka svar man vill få fram -formulera frågor därefter. Representation gällande vem/vilka som syns i filmerna är av stor vikt, Tex ”olika etnicitet, ålder, kön”. I de program där de finns studentambassadörer kan det vara en idé att använda dem.

Textplattor kan användas med syftet att ge en förklaring till något som kommer sägas eller har sagts samt för att ge extra information. Plattor ska vara vita med svart text enligt grafiska riktlinjer.

Riktlinjer

Innehåll

 • Filmen följer övergripande grafiska riktlinjer för film.  Kommunikationsbyrån är insatt i hur de appliceras.
 • 16:9 liggande format är standard. Tänk till kring övriga format. Läs mer om olika format på sidan om filbeställningar.
 • Filmen ska vara mellan 1–2 minuter lång.
 • Speakerröst används inte.
 • Filmen måste vara tillgänglighetsanpassad. Detta är viktigt att tänka på innan innehåll och filmens ”story” färdigställs. Textad och vid behov syntolkad.
 • Bakgrundsmusik används inte vid tal på grund av tillgänglighetsskäl.
 • Filmen ska beröra utbildningsinnehållets koppling till global hållbarhet.
 • Filmen ska beröra karriärmöjligheter efter utbildningen.
 • Hänsyn till GDPR måste tas. Modellavtal ska skrivas under, diarieföras och arkiveras. Modellavtal hittar du här.
  Information om hur du diarieför och arkiverar handlingar hittar du här.

Ansvarsfördelning

 • KTH ansvarar för att boka intervjupersoner samt inspelningsplatser
 • Produktionsbolaget/Prime ansvarar för planering av produktionen, tidsplan, inspelningsteam, vilka bilder som tas, inspelningsschema och säkerställt inspelningsplats i samråd med KTH/Prime.
 • Produktionsbolaget/Prime ansvar för postproduktion: klippning, korrvändor, undertexter, grafik, ljudmix, grade & slutleverans.

Kostnad

Förutsättningar för varje enskilt filmprojekt kan skilja sig från gång till gång men för framtagning av filmer inom satt ram bör det finnas en avsatt budget på circa 45 000 kr.