Till innehåll på sidan

Planering och genomförande av en konferens

För att din kongress eller konferens ska bli så lyckad som möjligt krävs en noggrann planering av mötets alla beståndsdelar.

Oavsett om du anlitar en extern projektledare eller om du själv har denna roll, är det viktigt att tidigt tänka igenom vilka uppgifter som kommer att behöva utföras. På så sätt kan du i tid planera vilka resurser som krävs för den praktiska planeringen och för hur det vetenskapliga innehållet ska komma till stånd.

Ta hjälp av KTH:s verktyg för framgångsrika möten, mötesprocessen .

Exempel på uppgifter som vanligtvis faller på projektledaren/projektgruppen är bokning av lokaler, budgetering, tidsplanering, marknadsföring, samordning av teknisk utrustning, kontakter med leverantörer, förtäring, transporter, personal samt uppföljning.

Notera också de krav KTH har angående arkivering och diarieföring som innebär att avrop över 50 000 ska diarieföras och att vi som statlig myndighet är skyldig att arkivera allmänna handlingar enligt Arkivlagen.

På KTH:s intranät finns mer information kring arkivering och diarieföring, intra.kth.se/administration/dokument

Evenemang har till uppgift att konsultera och fungera som rådgivare. Vänd dig gärna hit  om du vill diskutera eller behöver ett bollplank.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-03-29