Till innehåll på sidan

Rutiner kring köp av tjänster

Som statlig myndighet lyder KTH under lagen om offentlig upphandling (LOU). Offentlig upphandling är en beteckning som avser köp av varor och tjänster som görs av offentlig sektor. På KTH:s intranät finns mer utförlig information om upphandling .

För en del varor och tjänster har KTH tecknat egna ramavtal som reglerar kvalitet och priser för alla enskilda köp som genomförs under en given avtalsperiod. Det finns också ramavtal som Kammarkollegiet eller andra myndigheter har tecknat för hela den statliga sektorns behov från vilka KTH kan avropa.

Notera också att avrop över 50 000 ska diarieföras. På KTH:s intranät finns mer information kring arkivering och diarieföring .

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-03-24