Till innehåll på sidan

Information om fysiska evenemang under pandemi

Pandemin har fått oss att ändra våra rutiner och hur vi möter andra människor. Det här påverkar inte minst alla de evenemang som arrangeras på och av KTH. Såväl allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som mer avgränsade evenemang behöver anpassas för att minska risker för smittspridning.

Nya restriktioner från och med 19 januari

Dessa restriktioner för allmänna sammankomster och publika tillställningar gäller från och med 12 januari:

 • För allmänna sammankomster med upp till 20 deltagare gäller inga nya restriktioner.
 • För sammankomster med över 20 deltagare gäller sittande publik, att sällskap får utgöras av max åtta personer och att avståndet mellan sällskapen ska vara minst en meter,
 • För allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare gäller utöver ovanstående att vaccinationsbevis ska användas.
 • Maximalt antal deltagare vid allmänna sammankomster är 500, men med möjlighet till sektionering.

Fysiska möten ska ske i linje med rådande restriktioner och rekommendationer från regeringen och Folkhälsomyndigheten.

Följande information är förslag på hantering och insatser för att minska smittspridning. Information kan också ligga till grund för den skriftliga dokumentation som en arrangör ska upprätta i samband med allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Förebygga smittspridning

För att förebygga smittspridning vid fysiska evenemang finns ett antal aspekter som du behöver ta hänsyn till, utifrån myndigheternas riktlinjer:

 • utforma lokaler, områden och utrymmen för arrangemanget på ett sådant sätt att trängsel undviks och att deltagare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra

 • se till att in- och utpassage till lokaler, områden och utrymmen kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks

 • uppmana deltagare att stanna hemma vid eventuella symptom
 • skapa goda möjligheter till handhygien.

Oavsett hur många personer som tillåts samlas är det viktigt att i alla sammanhang se till att avstånd kan hållas och trängsel undvikas. Lokaler ska anpassas därefter.

Information till deltagare och personal

För att dina deltagare och personal ska vara medvetna om hur du har förberett ditt fysiska evenemang med hänsyn till risker för smittspridning bör du informera om åtgärder och uppmana till hänsyn i förväg liksom på plats under evenemanget. Observera att de extra smittskyddsåtgärder som vidtas även måste dokumenteras.

Exempel på informationspunkter som kan användas innan evenemang

 • Uppmana till att stanna hemma vid symptom.
 • Uppmana till att hålla avstånd.
 • Bekräfta att extra städinsatser kommer vidtas.
 • Bekräfta att möjlighet till handhygien kommer finnas.
 • Förtydliga att anmälan och avanmälan behövs.
 • Förtydliga hur förtäring kommer hanteras.
 • Förtydliga upplägg på evenemang.
 • Förtydliga om vaccinationpass kommer kontrolleras och hur det går till.

Exempel på informationspunkter vid start och under evenemang

 • Påminn om att hålla avstånd.
 • Peka ut toaletter och handsprit.
 • Förklara hur pauser som fika och lunch ska hanteras.

Vad räknas som allmän sammankomst?

Restriktionerna gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, det vill säga evenemang dit allmänheten är inbjuden eller har tillträde. I Sveriges Ordningslag anges vad som är att betrakta som allmänna sammankomster och offentliga tillställningar: Sveriges Ordningslag (1993:1617) 2 kap Definitioner  

De gäller således inte vår vanliga undervisning eller examinationer (utom disputationer), konferenser med sluten inbjudningslista, skolbesök, etcetera. Däremot omfattas disputationer, öppna föreläsningar, konserter, mässor och liknande.

Ytterligare exempel på evenemang som kan betraktas som allmän sammankomst:

 • Konferenser med externa parter där inbjudan inte är specifikt riktad till person, utan mer generellt riktad till olika branscher eller verksamheter.
 • Disputation där allmänheten tillåts närvara fysiskt

Ibland är det inte solklart när regleringen ska tillämpas, exemplen ovan är inte facit. Det är då viktigt att arrangören beaktar alla förhållanden och motiverar sitt val.

Det är inte tillåtet att skapa administrativa lösningar för att komma runt bedömningen, till exempel genom att låta en konferensinbjudan gå ut till 1000 namngivna personer och därmed betrakta den som icke allmän, eller genom att skapa en förening för ett evenemang och låta alla besökare bli medlemmar.

I antalet deltagare ingår också de anställda som arbetar under evenemanget samt gästföreläsare med flera. Observera dock att arbetsgivaren inte får kräva vaccinationsbevis av sina anställda då de deltar i sammankomsten i sin tjänst.

Innehållsansvarig:evenemang@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-01-19