Till innehåll på sidan

Frågetyper

Nedanstående frågetyper finns tillgängliga i formulärhanterarens vänstermeny.

För samtliga frågetyper kan du ange att frågan ska vara obligatoriskt att besvara.

Du kan även ange en hjälptext som visas mellan frågan och svarsfältet. Hjälptexten kan formateras med så kallade Markdown-syntax .

För vissa frågetyper finns inställningar för att ange bredd på textfältet, sätta max antal tillåtna tecken samt om det ska finnas ett förifyllt svar i fältet (som vägleder användaren och försvinner vid påbörjad inmatning).

Vissa frågetyper kräver att svar uttrycks på ett särskilt sätt (t ex frågorna för e-postadress och numeriska svar). En särskild hjälptext visas alltid i samband med de frågorna.

En fråga kan kopplas till en annan fråga. Det vill säga en fråga visas enbart om ett visst svarsalternativ har valts i en annan fråga.

När svaren inte uppfyller de krav som frågetyperna kräver, t ex att obligatorisk fråga inte besvaras, visas felmeddelanden ovanför frågetyperna när formuläret ska skickas.

En rad

Fråga som besvaras i enradigt fritextfält. Svarsfältet tillåter inte mer än 200 tecken. Använd frågetypen ”Flera rader” om användaren förväntas fylla i större mängd text.

Fler rader

råga som besvaras över flera rader i fritextfält. Du kan ange om teckenbegränsning på svar ska gälla och om denna begränsning ska visas i formuläret. Görs ingen sådan inställning gäller ett max antal på 10 000 tecken.

Kryssrutor

Fråga som besvaras med svarsalternativ i form av kryssrutor. Användaren kan göra ett eller flera val.

Skapa svarsalternativ genom att klicka på knappen ”Lägg till”.

Klicka på länken ”Snabbredigera svarsalternativ” för att få upp en ruta där du kan hantera alternativen i ett och samma fritextfält. Svarsalternativen separeras med radbrytning. Det här är användbart om du redan har svarsalternativen listade i ett dokument eller vill återanvända dem på flera ställen eller i olika formulär. När du sparat rutan för snabbredigering visas svaren separerade i frågerutan.

Om det ska finnas ett avslutande öppet svarsalternativ, det vill säga ett där användaren kan ange eget svar, bockar du i inställning ”Tillåt avslutande fritextsvar” och anger en etikett för fritextfältet, t ex "Övrigt" eller "Annat".

Svarsalternativen i en flervalsfråga kan kopplas till andra frågor. Det vill säga du kan låta en uppföljande fråga visas i formuläret enbart om användaren valt ett visst svarsalternativ. Läs mer nedan under rubriken ”Koppla till annan fråga”.

Radioknappar 

Fråga som besvaras med svarsalternativ i form av så kallade radioknappar. Användaren kan endast göra ett val.

Skapa svarsalternativ genom att klicka på knappen ”Lägg till”.

Klicka på länken ”Snabbredigera svarsalternativ” för att få upp en ruta där du kan hantera alternativen i ett och samma fritextfält. Svarsalternativen separeras med radbrytning. Det här är användbart om du redan har svarsalternativen listade i ett dokument eller vill återanvända dem på flera ställen eller i olika formulär. När du sparat rutan för snabbredigering visas svaren separerade i frågerutan.

Om det ska finnas ett avslutande öppet svarsalternativ, det vill säga ett där användaren kan ange eget svar, bockar du i inställning ”Tillåt avslutande fritextsvar” och anger en etikett för fritextfältet, t ex "Övrigt" eller "Annat".

Svarsalternativen i en flervalsfråga kan kopplas till andra frågor. Det vill säga du kan låta en uppföljande fråga visas i formuläret enbart om användaren valt ett visst svarsalternativ. Läs mer nedan under rubriken ”Koppla till annan fråga”.

Rullgardinsmeny

Fråga som besvaras med svarsalternativ i rullista. Användaren kan endast göra ett val i listan.

Skapa svarsalternativ genom att klicka på knappen ”Lägg till”.

Klicka på länken ”Snabbredigera svarsalternativ” för att få upp en ruta där du kan hantera alternativen i ett och samma fritextfält. Svarsalternativen separeras med radbrytning. Det här är användbart om du redan har svarsalternativen listade i ett dokument eller vill återanvända dem på flera ställen eller i olika formulär. När du sparat rutan för snabbredigering visas svaren separerade i frågerutan.

Lägg inte till information som ska visas i rullistan när den inte är utfälld (till exempel "Välj..."). Detta hanterar systemet.

Svarsalternativen i en flervalsfråga kan kopplas till andra frågor. Det vill säga du kan låta en uppföljande fråga visas i formuläret enbart om användaren valt ett visst svarsalternativ. Läs mer nedan under rubriken ”Koppla till annan fråga”.

Rullgardinsmeny med olika e-postmottagare

Fråga som besvaras med svarsalternativ i rullista. Användaren kan endast göra ett val i listan.

Till skillnad från den vanliga rullgardinsfrågan anger du här en e-postadress för varje svarsalternativ.Beroende på vilket svarsalternativ användaren väljer i listan skickas det ifyllda formuläret alltså till olika mottagare.

Tänk på att e-postmottagare som anges under fliken "Inställningar" får alla skickade formulär oavsett inställningar i denna fråga.

Klicka på länken ”Snabbredigera svarsalternativ” för att få upp en ruta där du kan hantera alternativen i ett och samma fritextfält. Svarsalternativen separeras med radbrytning. Svarsalternativ och tillhörande e-postadress separeras med tabb.

Svarsalternativen i en flervalsfråga kan kopplas till andra frågor. Det vill säga du kan låta en uppföljande fråga visas i formuläret enbart om användaren valt ett visst svarsalternativ. Läs mer nedan under rubriken ”Koppla till annan fråga”.

E-postadress 

Fråga som besvaras i fält som endast tillåter e-postadress.

Genom att bocka i rutan "Användare ska få bekräftelsemejl skickat till denna e-postadress" mejlas en bekräftelse på skickat formulär till den adress som angivits.

Då denna inställning gäller kan användaren via särskild kryssruta avgöra om de skickade svaren ska följa med bekräftelsemejlet.

Genom att också bocka i rutan "Gör medskick av svar i bekräftelsemejl obligatoriskt" kommer bekräftelsemejlet i samtliga fall innehålla de skickade svaren. Då denna inställning gäller kan alltså inte användaren själv avgöra om svaren ska skickas med eller inte. Inställningen kräver också att e-postfrågan är obligatorisk att besvara.

Den här inställningen är användbar då det är av stor vikt att användaren kan gå tillbaka till sina lämnade svar och kontrollera dessa.

Observera dock att när svaren skickas över mejl hanteras de av tredje part när annat än KTH-adress anges. Överväg därför som redaktör om det är lämpligt att göra medskick av svar tvingande för den typ av uppgifter som samlas in. Upplys gärna användaren i informationstext om syftet med att medskicket av svar är obligatoriskt.

Bocka i rutan "Använd denna adress som mottagaradress vid besvarande av svarsmejl" om du vill att den inmatade adressen blir mottagaradress när du returnerar svar på det inskickade formuläret. (Bockar du inte i rutan kommer inskickade svar att komma från avsändaren noreply@kth.se. Den adressen går inte att besvara.)

Systemet känner bara av om ifyllda svar motsvarar standard för e-postadress. Ingen validering sker som kontrollerar adressens giltighet.

Datum/kalender 

Fråga som besvaras med ett svarsfält som aktiverar en navigerbar kalenderruta. Användbart när det är önskvärt med svar i standardiserat datumformat.

Tänk på att frågetypen är mindre lämplig när användaren ska ange datum som ligger långt bak i tiden (t ex födelsedatum) eftersom navigering via kalendern sker månadsvis.

Numeriskt svar 

Fråga som besvaras med svarsfält som endast tillåter siffersvar. 

Informationstext 

Det här är inte en frågetyp utan ett fält för godtycklig text som kan ligga på valfri plats i formuläret. Användbart som introduktionstext till ett formulär eller när en fråga behöver föregås en längre hjälptext. Informationstexten kan formateras med Markdown-syntax .

Länkar till andra webbsidor kan uttryckas med Markdown men en nackdel är att länkarna då öppnar sidorna i samma fönster som formuläret vilket inte är önskvärt. Därför finns även stöd för att ange länkar i HTML-kod. För att länken ska öppna sida i nytt fönster/ny flik behöver särskilt mål-attribut (”target”) sättas i koden.

Koden följer principen:

<a href="webbadress till sidan som det länkas till" target="_blank">Den klickbara länktexten i formuläret</a>

En typisk länk kan då exempelvis se ut så här:

<a href="https://www.kth.se" target="_blank">Läs mer på KTH:s webbplats</a>

Mål-attributet ”target” fyller ingen funktion om du istället för webbadress anger en e-postadress. Mejladressen behöver dock föregås av ett mailto-prefix. HTML-koden ser då exempelvis ut så här:

<a href="mailto:it-support@kth.se">Mejla oss på it-support@kth.se</a>

Koppla till annan fråga

Varje fråga i formuläret kan kopplas till en annan fråga. Det innebär att du kan låta en fråga visas enbart om användaren valt ett visst svarsalternativ i en viss flervalsfråga.

För att koppla en fråga öppnar du den fråga som ska vara villkorad, det vill säga bara visas vid ett särskilt svar i annan fråga.

Kryssa i rutan ”Koppla till annan fråga” i slutet av frågerutan. Välj i den första rullistan vilken av formulärets flervalsfrågor som gäller. Välj i den andra rullistan vilket av frågans svarsalternativ som gäller.

Frågan visas nu bara för användaren om det specifika svarsalternativet valts.

Flera frågor kan kopplas till ett och samma svarsalternativ och kopplade frågor kan i sin tur kopplas till andra kopplade frågor. Du kan med andra ord skapa rätt avancerade frågekoppel. Tänk dock på att alla frågor visas på samma sätt i formulärhanteraren. Komplicerade formulärbyggen av detta slag kan därför vara svåra att överblicka. Ta hjälp av förhandsgranskningen av formuläret för att klargöra att rätt frågor visas vid rätt svarsalternativ.

När du sparar formulär med kopplade frågor får du felmeddelande om något av följande gäller:

  • Flervalsfrågan är placerad under den uppföljande villkorade frågan. Korrigera detta genom att lägga frågorna i en fungerande ordning. Du vill ju inte att frågan som visas vid ett visst svar visas högre upp i formuläret.
  • Flervalsfrågan har ändrats så att det svarsalternativ som den villkorade frågan är kopplad till inte längre gäller. Korrigera så att den kopplade frågan motsvarar ett existerande svarsalternativ.

Tänk på att på sidan som visar insamlade svar och i Excel-dokumentet över svar visas alla frågor oavsett om de har visats för användaren eller inte. För varje användare listas alltså frågor som denne inte nödvändigtvis har exponerats för.

I bekräftelsemejl som innehåller skickade svar visas däremot bara de frågor som användaren har exponerats för.

När du är klar med formulärbygget finns det ett antal inställningar du behöver ta ställning till. Läs mer på sidan Inställningar .

Innehållsansvarig:it-support@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-18