Om kommentarer

Genom kommentarfunktionen kan du ge respons på artikelinnehållet. Postade kommentarer publiceras direkt på sajten och det är du som skriver kommentar som ansvarar för innehållet.

Kommentering är endast öppen för besökare inloggade med kth.se-konto. I anslutning till kommentarer framgår alltid namn på den som publicerat kommentaren. Eventuell porträttbild är hämtad från avsändarens profilsida i KTH:s sociala plattform KTH Social: https://www.kth.se/social.

Genom att använda kommenteringsfunktionen förbinder du dig

  • Att endast publicera kommentarer som är relevanta med avseende på artikelns innehåll
  • Att använda ett sakligt och vårdat språk
  • Att inte publicera kommentarer som bryter mot lagar eller KTH:s föreskrifter eller som innehåller internetadresser till sådant innehåll
  • Att inte publicera kommentarer som innehåller personangrepp eller kan vara till skada för enskild person
  • Att inte publicera samma inlägg flera gånger eller på liknande sätt störa eller sabotera diskussionen

Webbplatsens ansvariga håller kontinuerlig uppsikt över publicerade kommentarer och tar bort kommentarer som bedöms bryta mot ovanstående punkter.

Hittar du en kommentar på webbplatsen som du anser vara otillbörlig vänligen inrapportera denna via Rapportera-länken i anslutning till kommentaren.

Inom ramen för KTH:s serviceskyldighet förbinder sig webbplatsens ansvariga att vidareförmedla ärenden till relevant funktion på KTH där så anses anmodat.

Inkomna kommentarer utgör allmänna handlingar. De kan dock komma att raderas (gallras) sedan en viss tid förflutit efter publicering.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Taggad som
Till sidans topp