Till innehåll på sidan

Vad gäller vid komplettering av ansökningshandlingar?

En myndighet ska ge service genom att lämna den enskilde sådan hjälp att hen kan tillvarata sina intressen. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet, 6 § Förvaltningslagen.

Om en ansökningshandling är ofullständig, och bristen kan avhjälpas på ett enkelt sätt, ska KTH vägleda den sökande genom att exempelvis begära in kompletterande handlingar, 23 § Förvaltningslagen.

Sökande har inte rätt att begära att få komplettera sin ansökan i efterhand. Det är den sökandes skyldighet att se till att ansökan kommer in i tid, vilket också framgår i annonsen. Sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett när den skickas in. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).

Vilka befattningar och funktionsbenämningar använder vi på KTH?
Hur översätts svenska befattningar och titlar till engelska vid KTH?
Varför ska rekryteringstillståndet attesteras?
Rekryteringstillstånd, hur länge gäller ett sådant?
Vad får man skriva om språkkrav under rubrikerna krav eller meriterande?
Vilka språkkrav gäller för doktorandtjänster?
Får jag ändra meningen ”Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper”?
Kan vi ange krav på medborgarskap i annonsen när det är känsliga forskningsområden och anställningar där t.ex. Säpo granskar de sökande?
Vi skulle vilja utlysa en anställning där vi främst söker medarbetare med ”junior” profil/erfarenhet? Får vi göra det och hur kan vi skriva i sådana fall?
Måste alla anställningar utlysas och varför?
Kan vi ändra så att en externt publicerad annons endast blir annonserad internt?
Om jag glömt ett krav eller en meriterande kvalifikation i en utlyst anställning, kan jag då gå in och lägga till det i en redan publicerad/utlyst anställning?
Får jag ändra i kvalifikationerna för postdoktor-, forskare- och forskningsingenjörsanställningar i annonsmallarna?
Får jag anställa flera personer från urvalet, trots att tjänsten bara annonserats med en ledig plats?
Är det okej att du anställa en kandidat på annan tjänstgöringsgrad än den som angivits i annonsen?
När i rekryteringsprocessen måste man uppfylla kravet på grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå (doktorandanställning), vid sista ansökningsdag eller vid antagningstillfället?
Hur gör jag när vi har en sökande kandidat med skyddad identitet?
Var hittar jag manualer till KTH:s rekryteringssystem Varbi?
Vad gäller vid komplettering av ansökningshandlingar?
Hur ska en för sent inkommen ansökan hanteras?
Hur behandlas av personuppgifter i samband med rekrytering?
Det finns en maxgräns för antal tecken i våra annonser, varför finns denna gräns och hur vet jag hur många tecken annonsen innehåller?
Var kan jag lära mig mer om kompetensbaserad rekrytering?
Vilka möjligheter har vi till externt stöd vid rekrytering på KTH?
Hur gör jag om jag har behov av att hyra in en bemanningskonsult?
Jag är nyfiken på att använda mig av tester i min rekrytering. Var kan jag läsa mer om det?
Anställningsbeslut är en myndighetsutövning, vad innebär det?
Beslut om anställning ska fattas utifrån förtjänst och skicklighet, vad innebär det?
Hur bedöms skickligheten/lämpligheten för den aktuella anställningen?
Vad är Europeiska stadgan för forskare (EU Charter & Code) och ”HR Excellence in Research”?
Vad är Euraxess?
Vart vänder jag mig när jag har en kandidat som säger att hen har problem med sin ansökan eller inte kan logga in i vårt rekryteringssystem?
Vad gäller enligt avtalet om tidsbegränsad anställning som postdoktor?