Adjungerad professor

Processbeskrivning och handläggningsordning för anställning av adjungerad professor. Tabellen förtydligas längst ner på sidan.

Regler och instruktioner:

Anställningsordning vid KTH

Riktlinjer till anställningsordning

Handläggningsordning

Steg i rekryteringen HL Instruktioner Rek.syst. Mallar
         
Inledning        
Informell kontakt mellan förslagsställaren (skolchef eller den skolchefen utser) och AN ordföranden för diskussion om ärendet. Maila UF handläggare att så sker. S      
Om AN ordförande ger klartecken ska skolan färdigställa komplett ansökan enligt mall och lägga upp i rekryteringssystemet S Skapar nytt ärende med diarenummer när de informella förberedelserna är klara Ja Mall för ansökan om att påbörja ett anställningsförfarande för adjungerad professor
         
Annonsering   Via annonsdelen i systemet skapas en inloggningsida och instruktioner för kandidatens ansökan. Färdig text med instruktioner för ansökan finns i annonsmallen.    
Annonsmanus S Skapar annons och begär (dold) publicering Ja Annonsmall i rek.syst
Publicering av dold annons A Publicerar dold annons och skickar ansökningslänk till S Ja  
Ansökningsperiod S

Skickar ansökningslänken (ej ärendelänk) till kandidaten och bevakar att ansökan kommer in.

Ansökan ska följa KTH:s CV mall för adjungerad professor. Den kommer den sökande åt via ansökningslänken.

Ja CV-mall för ansökan om anställning som adjungerad professor
         
Prövning och beslut        
Anhållan om anställning av adjungerad professor enlig mall för anhållan om adjungerad professor S Laddar upp anhållan Ja Mall för anhållan om adjungerad professor
Förslag på sakkunniga S Laddar upp förslaget Ja  
Ärendet lämnas över S Lämnar över ärendet till PA. Meddelande om det skickas i rekryteringsystemet. Ja  
AN ordförandens beslut om ämnesområde och sakkunniga PA

Skriver beslutförslag om utseende av sakkunniga och ämnesområde och överlämnar med skolans underlag till AN ordförande för påsyn/beslut. PA expedierar beslutet.

Klickar i datum för beslut i rekryteringsystemet.

Ja  
Underlag till sakkunnig PA Laddar upp underlag till de utsedda sakkunniga för bedömning av den sökandes meriter Ja  
Begär sakkunnigutlåtande PA Begär sakkunnigutlåtande i rekryteringssystmet Ja  
Sakkunnigbedömning   Sakkunnig laddar upp bedömningen i rekryteringssystemet Ja  
Anställningsnämndens ordförande granskar ärendet PA PA ger underlag i ärendet och sakkunnigutlåtanden till anställningsnämndens ordförande för påsyn med ett förslag på beslut    
Avtal om samverkan S Avtal med aktuell företag/myndighet ska biläggas underlag till rektor senast i detta skede inför rektors beslut. Skickas in till HL PA. Följs inte mallavtalen fullt ut ska juridiska avdelningen kontaktas. Kontakt gällande avtal - avtal@kth.se  

Avtalsmallar finns hos juridiska avdelningen, avtal@kth.se

Avtalshantering

Rektors beslut om anställning PA PA skickar rektors beslut om anställning på signaturrunda.   Se LT-mapp
Beslutet expedieras PA Expedierar beslutet till berörda och PA matar in datum för beslut i systemet Ja  
Meddelat beslut om anställning till berörda PA Klickar på bekräftelseknapp om att beslutet är expedierat Ja  
Original rektors beslut till registrator PA Överlämnar original beslut till registrator    
Digitalt anslag om anställningsbeslut R

Digitalt anslag om anställningsbeslut fylls i och publiceras från rekryteringsystemet till KTH:s digitala anslagstavla

Ja Instruktion - lägga till digitalt anslag i Varbi
Arkivera ärendet PA Kontrollerar bl.a. att ärendet är komplett och arkiverar. Meddelar GVS registrator att handlingar förts över till W3D3. Ja  
Kontroll av ärendet i W3D3 R Kompletterar och kontrollerar ärendet.    

Förlängning av anställning som adjungerad professor

Hanteras utanför rekryteringssystemet.

Förkortningar

Förkortningar: HL = Handläggare, S = Handläggare skola, PA = Handläggare vid HR, lärartillsättningar, A = Annonshandläggare vid HR, rekryteringsannonser, R = Registrator, AN ordföranden = Anställningsnämndens ordförande.

Förklaringar

Steg i rekryteringen Steg i handläggningen
HL Den handläggare som är kopplad till steget i handläggningen.
Instruktioner Instruktioner om regler som ska tillämpas och/eller vad som ska göras i rekryteringssystemet
Rek.syst. Aktivitet som ska göras i rekryteringsystemet.
Mallar Mallar som kan användas i ett specifikt steg.
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Katarina Bröms
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-11-04