Befordran

Processbeskrivning och handläggningsordning för befordran till professor och lektor. Tabellen förtydligas längst ner på sidan.

Regler och instruktioner:

Anställningsordning vid KTH

Riktlinje till anställningsordning vid KTH

Särskilt om skolans uppgifter

Befordringssidan för sökande

 Skolan ansvarar för att ansökan kommer in i systemet och att förslag på sakkunniga, skolans utlåtande samt annonsen/anställningsprofilen finns uppladdade före sista ansökningsdatum. För mer specifik information, se sidan "Särskilt om skolans uppgifter" samt respektive steg i handläggningsordningen nedan.

Handläggningsordning

Steg i rekryteringen HL Instruktioner Rek.syst. Mallar m.m.
         
         
Inledande dialog mellan sökande och skolan S      
Hämta diarienummer S Automatisk hämtning av diarienummer via knapptryckning Ja  
Skapa nytt ärende S   Ja  
         
Annonsering = skapa ansökningslänk till sökande        
Annonsmanus S Skapar annons och begär (dold) publicering Ja  
Publicering av dold annons A Publicerar dold annons och skickar ansökningslänk till skolan. Ja  
Ansökningsperiod S Skickar ansökningslänk till kandidaten och bevakar att komplett ansökan kommer in före ansökningsperiodens slut. På befordringssidan för sökande finns information om vilka handlingar som ska bifogas ansökan. Ja Länk till befordringssidan
         

Prövning och beslut - Befordran till lektor och professor

       
Beslutad anställningsprofil/annons S

Laddar upp annonsen på svenska och engelska (där finns den anställningsprofil som fastställdes för den ursprungliga anställningen). Om annonsen inte finns i W3D3 kan istället ”fastställd anställningsprofil” användas och bör bifogas på såväl svenska som engelska.

Ja W3D3
Skolans utlåtande S Ladda upp skolans utlåtande och skickar till HL PA före ansökningstidens utgång. Information om vad utlåtandet ska innehålla finns på befordringssidan och i "Riktlinje till anställningsordningen". Ja Länk till befordringssidan
Skolans förslag på sakkunniga S Ladda upp skolans förslag på sakkunniga och skickar till HL PA. Detta görs före ansökningstidens utgång. Ja Mall -Skolans förslag på sakkunniga befordringar.docx (docx 71 kB)
Anställningsnämndens beslut om prövning PA Mata in datum för Anställningsnämndens möte Ja  
Anställningsnämndens beslut om sakkunniga PA Mata in datum för Anställningsnämndens möte Ja  
         
Sakkunniggranskning - Befordran till lektor och professor        
Underlag till sakkunnig PA Ladda upp underlag Ja  
Begär sakkunnigutlåtande PA Begär sakkunnigutlåtande Ja  
Sakkunnigbedömning   Sakkunnig skickar bedömningen till befordringar@kth.se    
Preliminärt utlåtande PA Mata in ankomstdatum Ja  
Befordringsnämndens möte PA Mata in datum för BN-möte. Ja Se LT-mapp
Befordringsnämndens protokoll PA Ladda upp protokollet Ja Se LT-mapp
         
Beslut, expediering och arkivering - Befordran till lektor        
Ärendet lämnas över PA Lämnar över ärendet till S. Meddelande om det skickas i rek.syst.    
Skolchefens beslut om befordran S Matar in beslutsdatum Ja Beslut ansökan om befordran (anställning/avslag) (docx 72 kB)
Beslutet expedieras S Expedierar beslutet till berörda    
Meddelat beslut om befordran till berörda S Klickar på bekräftelseknapp om att beslutet är meddelat Ja  

Anslag om anställningsbeslut

S

Digitalt anslag om anställningsbeslut fylls i och publiceras från rekryteringsystemet till KTH:s digitala anslagstavla

Ja

Instruktion - lägga till digitalt anslag

Ärendet lämnas över S Lämnar över ärendet till PA. Meddelande om det skickas i rek.syst. Ja  
Arkivera ärendet PA

Kontrollerar att flödena är kompletta och arkiverar. Markera den sökande med status "anställd" före arkivering.

Ja  
Meddela UF registrator att ärendet arkiverats i rek.syst. PA Automatiskt mail från systemet till den som tryckt på "arkivera" genereras under natten. Mailet innehåller instruktioner om hantering av ärendet i W3D3 efter arkivering. PA vidarebefordrar mailet till UF registrator.    
Kontroll av ärendet i W3D3 R Kompletterar och kontrollerar ärendet enligt instruktioner i mailet. Arkiverar i W3D3,    
         
Beslut, expediering och arkivering - Befordran till professor        
Rektors beslut om befordran PA Matar in beslutsdatum Ja Se LT-mapp
Beslutet expedieras PA Expedierar beslutet till berörda    
Meddelat beslut om befordran till berörda PA Klickar på bekräftelseknapp om att beslutet är meddelat Ja  
Rektors beslut i original till registrator PA
Rektors beslut lämnas till UF registrator  
   

Anslag om anställningsbeslut

R

Digitalt anslag om anställningsbeslut fylls i och publiceras från rekryteringsystemet till KTH:s digitala anslagstavla

  Instruktion - lägga till digitala anslag
Arkivera ärendet PA

Kontrollerar att flödena är kompletta och arkiverar. Markera den sökande med status "anställd" före arkivering.

Ja Befordran Guider till rekryteringssystemet
Meddela UF registrator att ärendet arkiverats i rek.syst. PA Automatiskt mail från systemet till den som tryckt på "arkivera" genereras under natten. Mailet innehåller instruktioner om hantering av ärendet i W3D3 efter arkivering. PA vidarebefordrar mailet till GVS registrator.    
Kontroll av ärendet i W3D3 R Kompletterar och kontrollerar ärendet enligt instruktioner i mailet.    
         

Förkortningar

Förkortningar: HL = Handläggare, S = Handläggare skola, PA = Handläggare HR, lärartillsättningar, A = Annonshandläggare vid HR, rekryteringsannonser, R = Registrator.

Förklaringar

Steg i rekryteringen Steg i handläggningen
HL Den handläggare som är kopplad till steget i handläggningen.
Instruktioner Instruktioner om regler som ska tillämpas och/eller vad som ska göras i rekryteringssystemet.
Rek.syst. Aktivitet som ska göras i rekryteringssystemet.
Mallar Mallar som kan användas i ett specifikt steg.