Docent

Processbeskrivning och handläggningsordning för antagning av docenter. Tabellen förtydligas längst ner på sidan.

Fakultetsrådets anvisningar om antagning som docent

Docentursidan för sökande

Handläggningsordning

Steg i rekryteringen HL Instruktioner Rek.syst. Mallar/anvisningar
         
Inledning        
Inledande dialog mellan sökande och skolan        
Hämta diarienummer S Automatisk hämtning av diarienummer via knapptryckning Ja  
Skapar nytt ärende S   Ja  
         
Annonsering   Via annonsdelen i systemet skapas en inloggningsida och instruktioner för kandidatens ansökan    
Annons för docent S Skapar "annons" i redigeringsläget och begär (dold) publicering Ja Annonsmall med färdig text finns i rek.syst.
Publicering av dold annons A Publicerar dold annons och skickar annonsens länk till HL S Ja  
Ansökningsperiod S Skickar länken till kandidaten och bevakar att ansökan kommer in. Ansökan ska följa "CV-mall för anställning och befordran av lärare" Ja CV-mall för anställning och befordran av lärare
         
Prövning och beslut        
Skolans yttrande om docenturens nytta S Laddar upp yttrandet som utarbetats enligt FR:s anvisningar om antagning som docent   FR:s anvisningar om antagning som docent
Förslag på sakkunnig S Laddar upp förslaget enligt FR:s anvisningar och meddelar PA att ärendet lämnas över Ja  
Sakkunnig utsedd av anställningsnämnd PA Matar in datum Ja  
Underlag till sakkunnig PA Laddar upp underlag Ja  
Begär sakkunnigutlåtande PA Begär sakkunnigutlåtande Ja Se LT-mapp
Sakkunnigbedömning   Sakkunnig laddar upp bedömningen Ja  
Underlag till docentkommittén PA Skickar underlag till docentkommittén   Se LT-mapp
Skickat underlag till docentkommittén PA Bekräftar att underlag har skickats Ja  
Docentkommittén kallar sökande S     Inbjudan sökande (ver 180119).docx (docx 77 kB)
Docentkommitténs beslutande möte S Bekräfta datum. Docentkommittén beaktar de frågeområden som anges i FR:s anvisningar Ja  
Docentkommitténs yttrande S Laddar upp yttrandet Ja  
Dekanus beslutar om antagning PA Skriver beslut   Se LT-mapp
Dekanus beslut om docentur PA Matar in beslutsdatum Ja  
Beslutet expedieras PA Expedierar beslutet till berörda    
Meddelat beslut om antagning till berörda PA Bekräftar att underlag har skickats Ja  
Docentbevis utfärdas PA Utfärdar docentbevis och lämnar över det till docentkommitténs ordförande    
Information om docentpresentation S Sökande informeras om att docentpresentation ska hållas   Anslag (docx 77 kB)
Docentpresentation S Anordnas av docentkommittén. Efter presentationen lämnar ordförande över docentbeviset.    
Docentbevis S Klickar i datum för när docentbeviset överlämnats till docenten Ja  
Digitalt anslag om anställningsbeslut PA

Fr.o.m. 25 april 2019

Digitalt anslag om anställningsbeslut fylls i och publiceras från rekryteringsystemet till KTH:s digitala anslagstavla

Ja Instruktion - lägga till digitalt anslag
Arkivera ärendet PA Kontrollerar att flödena är kompletta och arkiverar. Docenten måste vara markerad med status "anställd". Meddelar registator. Ja  
Meddela registrator PA Mail från systemet genereras under natten. HL PA skickar detta till UF registrator.    
Kontroll av ärendet i W3D3 R  Kompletterar och kontrollerar ärendet.    

Beslutade docentkommittéer 2018 - 2019

Förkortningar

Förkortningar: HL = Handläggare, S = Handläggare skola, PA = Handläggare HR, lärartillsättningar, A = Annonshandläggare vid HR, rekryteringsannonser, R = Registrator.

Förklaringar

Steg i rekryteringen Steg i handläggningen
HL Den handläggare som är kopplad till steget i handläggningen.
Instruktioner Instruktioner om regler som ska tillämpas och/eller vad som ska göras i rekryteringssystemet.
Rek.syst. Aktivitet som ska göras i rekryteringsystemet.
Mallar Mallar som kan användas i ett specifikt steg.