Lost in translation?

A process-oriented view on municipal spatial planning practice

Tid: To 2019-12-19 kl 10.00

Plats: D3, Lindstedtsvägen 5, Stockholm (English)

Ämnesområde: Mark- och vattenteknik

Respondent: Johan Högström , Hållbarhet, utvärdering och styrning, Environmental Management and Assessment

Opponent: Professor Steffen Lehmann, University of Nevada, Las Vegas, USA

Handledare: Professor Berit Balfors, Hållbarhet, utvärdering och styrning; Docent Monica Hammer, Södertörns Högskola

Abstract

I och med att städer växer och får en allt viktigare roll i att svara upp mot etablerade hållbarhetsmål och rådande utmaningar, så är det nödvändigt att förstå förutsättningarna för den kommunala planeringspraktik som spelar en nyckelroll i stadsutvecklingen. Det övergripande syftet med denna avhandling är att utforska och analysera kommunal planeringspraktik och de kommunala planeringsprocesserna. Mer specifikt syftar avhandlingen till att bidra till en ökad kunskap om de kommunala planeringsprocessernas organisering och användning, med avsikt att stärka den kommunala planeringspraktiken. Resultaten från de fyra studierna av kommunal planering i Stockholmsregionen visar att planeringsprocessen innehåller fyra delprocesser: kontextualisering, översättning, konkretisering och formalisering. Dessa processer är viktiga för att styra den kommunala planeringsprocessen och utformningen av olika, unika, platser. Avhandlingen visar också på behovet av ett samspel mellan planeringsinstrument på olika nivåer. För att stärka samspelet mellan olika planeringsnivåer så är det särskilt viktigt att uppmärksamma strategiska planers relevans, samt hur rådande organisering påverkar möjligheten för olika kompetenser att delta i planeringsprocessen. Samspelet mellan olika nivåer kan stärkas genom att organisera en process som knyter olika planeringsnivåer samman i syfte att skapa förutsättningar för kunskapsuppbyggnad och lärande.

urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-264407

Innehållsansvarig:infomaster@abe.kth.se
Tillhör: Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)
Senast ändrad: 2019-11-28