Till innehåll på sidan

Hur funkar examination på KTH under pandemin?

Stefan Stenbom porträttbild
Publicerad 2021-01-07

Hur fungerar examinationsprocessen idag? Vilka lösningar används nu när skriftlig salstentamen till stor del ska ersättas med digitala alternativ?
Vi frågade Stefan Stenbom och Elin Lindblad i KTH:s arbetsgrupp för utbildningens digitalisering.

Från mitten av mars fram till augusti 2020 genomfördes all examination på KTH på distans.
– Under hösten genomfördes ungefär hälften av examinationerna på campus och hälften på distans, säger Stefan Stenbom, som leder KTH:s arbetsgrupp för utbildningens digitalisering.
Digital muntlig examination har ökat mest – studenter träffar en lärare via ett webbmöte och svarar på frågor och redogör för lösningar muntligt.

Elin Lindblad
Elin Lindblad

Andra vanligt förekommande examinationer är olika former av hemexamination, där studenten får en begränsad tid på sig att lösa ett eller flera problem, med tillgång till hjälpmedel som kurslitteratur och internet.
– En lösning som fått mycket uppmärksamhet är skriftlig digital examination med kameraövervakning via Zoom, säger Stefan Stenbom.
– KTH har en lång tradition av examinationer genom tentamen i kontrollerad miljö, och den Zoom-övervakade lösningen är funktionellt sett mest lik den vanliga tentan.

Elin Lindblad, vice arbetsgruppsledare och teamledare för teamet kring digital examination, berättar:
– Vi i arbetsgruppen för utbildningens digitalisering har sedan i mars utvecklat lösningar för examination i våra befintliga system, som lärplattformen Canvas, webbmötestjänsten Zoom och specifika examinationsverktyg som Möbius.
I dagsläget skapas exempelvis särskilda examinationsrum i Canvas automatiskt för alla examinationstillfällen.
– Lärare kan förbereda och genomföra sin examination där, samtidigt som vi kan säkerställa att endast studenter som anmält sig till tentan får tillgång till examinationsrummet, säger Elin Lindblad.

Vilka är de största utmaningarna för lärarna och studenterna i sammanhanget?
– Främst att det ofta finns en osäkerhet kring hur man bäst ska ta vara på teknikens möjligheter, säger Stefan Stenbom.
– Dessutom upplevs kameraövervakad examination ibland som integritetskränkande och mindre rättssäker än den kontrollerade miljön i fysisk sal. Det kan skapa oro och stress hos studenter och personal.

Elin Lindblad framhåller att den snabba omställningen har gjort det svårt för många lärare att hinna med kommunikation och förberedelser inför examination.
– Det är en stor utmaning för alla inblandade att förutsättningar ändras med kort varsel.

Hur ser ni på att antalet disciplinärenden har ökat?
– Det är positivt att både de mer ovanliga formerna för examination som använts akut för att ersätta salstentor och de mer långsiktiga lösningarna testas formellt vid disciplinärenden, säger Elin Lindblad.
– Vi har bland annat dragit viktiga lärdomar kring hur tentalydelser kan varieras för studenterna för att öka rättssäkerheten.

Har den nya situationen bidragit till några ”take-aways”?
–En PriU-grupp har börjat arbeta med bedömnings- och examinationsmetoder, där lärare samlas för att diskutera långsiktiga lösningar. Nu skiftar vi fokus från akut digital ersättning till mer pedagogisk utveckling, säger Elin Lindblad.
– Inför framtiden ser vi ett behov av stödorganisationer och administration för flera examinationsformer, liknande det stöd som redan finns för skriftlig salsexamination på KTH.

Katarina Ahlfort
Foto: KTH

Vilken sorts examinationer har visat sig vara mest framgångsrika?

Stefan Stenbom:

  •  När läraren integrerar examinationsprocessen i kursen istället för att betrakta den som en avskild del av undervisningen.
  •  Att kombinera flera examinationssätt, som skriftligt/muntligt, övervakat/oövervakat, för hand/på dator, teoretiskt/praktiskt, tydliggör vad en student kan och inte kan.
  •  Att studenter får visa sina färdigheter på flera olika sätt är särskilt viktigt ur ett tillgänglighetsperspektiv. Under pandemin har Funka fått in många ärenden från studenter som inte fått det kompensatoriska stöd de har rätt till. En student har kanske exempelvis en funktionsvariation gällande skriftlig men inte muntlig examination, eller tvärtom.
  •  Om möjligt, eftersträva autentisk examination, som består av problemställningar liknande de man ställs inför som yrkesverksam ingenjör, arkitekt eller lärare.

Här finner du mer information om KTH:s examinationer
 

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2021-01-07