Till innehåll på sidan

Val av ledamöter i universitetsstyrelsen – nominerade kandidater

Publicerad 2020-02-12

En ny universitetsstyrelse ska utses för perioden 1 maj 2020 - 30 april 2023. Tre ledamöter som representerar lärare ingår i universitetsstyrelsen. Dessa ska utses genom val bland KTH:s valbara lärare. Valet genomförs elektroniskt under perioden 2-8 mars 2020. Information om genomförandet kommer att skickas ut till de röstberättigade den 21 februari 2020.

För mer information om valets genomförande se artikeln: Val av ledamöter i universitetsstyrelsen utsedda av lärarna

Nomineringskommitténs förslag

Nomineringskommittén föreslår följande personer till ledamöter som representerar lärare i universitetsstyrelsen:

  • Hjalmar Brismar, professor, institutionen för Tillämpad fysik, avdelningen Biofysik och SciLife Lab (SCI) (har suttit en period i universitetsstyrelsen)
  • Ulrica Edlund, professor, institutionen för fiber och polymerteknologi/polymerteknologi (CBH)
  • Nicole Kringos, professor, institutionen för byggvetenskap/brobyggnad inkl stålbyggnad (ABE)
 Porträttbild på Hjalmar Brismar
Hjalmar Brismar

Hjalmar Brismar, professor, institutionen för Tillämpad fysik och SciLife Lab (SCI) (har suttit en period i universitetsstyrelsen) Se Hjalmar Brismars profilsida

"Jag har varit lärarledamot i KTHs styrelse sedan 2017 och fortsätter gärna en mandatperiod till.

De tre lärarrepresentanterna har som ledamöter i KTHs styrelse viktiga uppgifter. Dels skall vi bidra med insikter och kunskaper från vår verksamhet som lärare och forskare och dels skall vi se till att tillvarata fakultetens intressen i olika frågor.

Det jag ser som det viktigaste bidraget från oss lärarledamöter under de gångna tre åren är att vi har nyanserat diskussionerna i styrelsen. KTH är inte en vanlig statlig myndighet utan det finns speciella omständigheter och bivillkor som styr verksamheten för forskare och lärare, detta har vi kunnat lyfta fram och förklara för resten av styrelsen.

Lärarledamöterna har också en möjlighet att ta upp olika frågor för diskussion i styrelsen och med rektor. En fråga som diskuterats livligt, inte bara på KTH, och ännu inte nått hela vägen fram, är anställningsvillkoren för senior fakultet. Denna fråga avser jag fortsätta driva."

Porträttbild på Ulrika Edlund.
Ulrika Edlund

Ulrica Edlund, professor, institutionen för fiber och polymerteknologi/polymerteknologi (CBH) Se Ulrika Edlunds profilsida

"Som lärarrepresentant i universitetsstyrelsen hoppas jag kunna bidra med perspektiv inifrån verksamheten och sätta fokus på fakultetens nyckelroll och villkor i den ständigt pågående processen med att utveckla och stärka KTH. Kvalitet, samarbete och hållbarhet är frågor jag är mycket engagerad i och där jag tror KTH kan vässa sin verksamhet ytterligare inom såväl undervisning som forskning."

Porträttbild på Nicole Kringos.
Nicole Kringos

Nicole Kringos, professor, institutionen för byggvetenskap/brobyggnad inkl stålbyggnad (ABE) Se Nicole Kringos profilsida.

"Att bara tillämpa nuvarande system på de nya hållbarhetskraven är inte alltid effektivt utan mer fundamentala systemförändringar behövs för att uppnå våra gemensamma mål.

En omdefiniering av strukturerna, integrering av akademi och industri samt KTH:s roll är viktigt. Tillämpning av livslångt lärande som princip borde koppla ihop olika utbildningsnivåer. Resursdelning mellan intressenter kan ge långsiktiga fördelar eftersom den stödjer integrationen av visioner i tidigt skede, utvecklar och engagerar talanger samt skapar multidisciplinär kunskap.

KTH kan ha en ledande roll i denna förändringsprocess genom sin förmåga att driva en långsiktig vision. Digitalisering möjliggör förändring, eftersom smarta lösningar kräver nya partnerskap och nya strukturer. Digitalisering innebär emellertid också ett ökat databeroende och ansvaret för att undvika snedvridning av data, t.ex. genus-relaterad, bör systematiskt hanteras."

Utöver nomineringskommitténs förslag har följande giltiga nomineringar inkommit:  

Porträttbild på Per Högselius.
Per Högselius

Per Högselius, professor, institutionen för filosofi och historia/historiska studier (ABE). Se Per Högselius profilsida

"Världen förändras i rask takt, och det måste även KTH göra. För närvarande går det fortfarande för långsamt. Min vision av framtidens KTH är ett ledande tekniskt universitet som går i bräschen inte bara forskningsmässigt, utan även när det gäller pedagogik och lärande. Som fostrar ingenjörer med hög naturvetenskaplig, teknisk och humanistisk kompetens och vars blickar riktas såväl mot tekniken och de tekniska systemen som mot människolivets paradoxer och vårt alltmer komplexa samhälle. Ett universitet som lever som det lär när det gäller hållbarhet, jämställdhet och samverkan. Där administrationen är lätt, transparent och effektiv och där den tekniska utrustningen fungerar och studenterna inte bara pluggar för tentan, utan för livet.

I arbetet med att driva KTH i denna riktning kommer jag dra nytta av min tvärfackliga bakgrund och mångåriga erfarenhet från KTH både som student (civilingenjör i teknisk fysik 1998) och som forskare och lärare (sedan 2004, numera professor)." 

Porträttbild på Joakim Jaldén.
Joakim Jaldén

Joakim Jaldén, professor, institutionen för intelligenta system/teknisk informationsvetenskap (EECS). Se Joakim Jaldéns profilsida

"Jag vill bidra till engagemang och kvalitet i utbildningen genom att ge forskande lärare på KTH ökad möjlighet och uppmuntran att kunna värdesätta undervisningen. Jag har full förståelse för svårigheten att kombinera excellent undervisning med excellent forskning, men ser att det är viktigt att framstående forskare är med och driver vår pedagogiska verksamhet.

I rollen som professor på KTH så har jag utöver mitt pedagogiska engagemang som lärare och programansvarig också en betydande egen forskningsverksamhet som spänner från grundforskning med finansiering från vetenskapsrådet till industrinära forskning med direkt finansiering från näringslivet.

Med ett ben i utbildningen och engagerad närvaro i såväl klassrum, PA-nätverk som på SoTL; med ett ben i forskningen och 5 doktorander att finnas till hands för; och med en brinnande vilja att påverka och förbättra, så ber jag därför om KTHs lärares förtroende att representera dem alla i universitetsstyrelsen."

Porträttbild på Gunnar Malm.
Gunnar Malm

Gunnar Malm, universitetslektor, institutionen för elektroteknik/elektronik & inbyggda system (EECS). Se Gunnar Malms profilsida

"Min vision är att KTH ska vara ett ledande universitet med stort självförtroende. Forskare och lärare ska våga ta plats och göra skillnad i samhället, på både kort och lång sikt. KTH ska vara en organisation i balans, där forskning, undervisning och verksamhetsstöd kompletterar varandra.

Konkret vill jag arbeta för att stärka den interna och externa profilen för alla fem campus på KTH. Inom både utbildning och forskning vill jag arbeta för större rörlighet och utbyte mellan KTH och det omgivande samhället. Ett modernt och relevant KTH ska vara redo att möta människor i alla åldrar och livssituationer på ett kompetent sätt.

Jag tror att jag har en bra personlighet för att jobba med strategiska och komplexa frågor. Jag har byggt mitt nätverk på KTH genom flera viktiga uppdrag inom miljö och hållbarhet. Jag tror på tydlig kommunikation, praktiska och flexibla lösningar och ett gemensamt ansvar för att utveckla KTH."

Porträttbild på Johan Silfwerbrand.
Johan Silfwerbrand

Johan Silfwerbrand, professor, institutionen för byggvetenskap/betongbyggnad (ABE). Se Johan Silfwerbrands profilsida

"KTH har tre uppgifter; utbildning, forskning och samverkan. Vi behöver lägga större tyngd på utbildningen, särskilt vid rekrytering och befordran. Svenska skattebetalare står för den stora delen av vår finansiering så det är rimligt att vi intensifierar vår samverkan med omgivningen. I vår strävan att bjuda in duktiga studenter, lärare och forskare från utlandet bör vi framhålla vårt lands och vår stads natur- och kulturvärden. Administrationen måste effektiviseras så att den OH som tynger oss i linjen kan minskas.

En av dem som nominerade mig skrev: ”Jag tycker att du är en bra kandidat till styrelsen eftersom du uttrycker en väl balanserad syn på det mesta, är erfaren på KTH och modig nog att stå upp för dina åsikter.” Det är stora ord som jag lovar att försöka leva upp till ifall jag blir invald.

Idag är jag prefekt och impact-ansvarig på ABE-skolan. Har tidigare varit PA för dåvarande V-programmet och vd för ett forskningsinstitut. Kanske har du läst någon av mina debattartiklar."

Nomineringskommitténs arbete

Nomineringskommittén för val av ledamöter som representerar lärarna i universitetsstyrelsen för mandatperioden 1 maj 2020 till 30 april 2023 har bestått av professor Per Berglund, ordförande, professor Anders Forsgren, dekanus och professor Anna-Karin Tornberg, universitetsstyrelseledamot i två mandatperioder.

Vårt arbete startade i slutet av oktober och vi har haft fem möten. Ett stort intresse ledde till 64 nominerade kandidater från hela KTH vid nomineringsperiodens slut den 1 december. Vi genomförde därefter mycket givande intervjuer med 17 utvalda kandidater under fyra dagar i början av januari. 8 kvinnor och 9 män intervjuades.

Det slutliga förslaget, vilket vi är mycket nöjda med, ger en god spridning över KTH:s verksamhet och bredd och det ger också en bra kontinuitet. Nomineringskommitténs föreslagna styrelseledamöter uppfyller väl de kriterier vi har satt upp och arbetat efter:

  • integritet,
  • förmåga att ta ansvar för KTH som helhet,
  • tillsammans spegla KTH:s bredd i verksamhet.
Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2020-02-12