Till innehåll på sidan

Val av ledamöter i universitetsstyrelsen utsedda av lärarna

Publicerad 2019-11-04

Enligt högskoleförordningen 2 kap 7a § har lärarna rätt att utse tre ledamöter i universitetsstyrelsen. Ledamöterna ska utses genom val inom högskolan.

Mandatperioden för nuvarande tre lärarledamöter går ut 2020-04-30 och nya ledamöter ska därför utses för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2023. Valet genomförs elektroniskt 2-8 mars 2020. Information kommer att skickas ut per e-post till de röstberättigade.

Nominering av kandidater

Var och en kan under perioden 18 november till och med 1 december 2019 nominera kandidater. Nominering sker elektroniskt via länk. De nominerade ska vara tillfrågade samt ha accepterat nomineringen.

Valbar kandidat

Valbar som ledamot som representerar lärare i universitetsstyrelsen är

  • lärare som är tillsvidareanställd som professor eller lektor med en omfattning om minst 50 procent av heltid.

Endast nomineringskommitténs förslag till ledamöter samt övriga nominerade kandidater är valbara.

De föreslagna kandidaterna ska vara tillfrågade och ha accepterat nomineringen.

Nomineringskommitté

Fakultetsrådet har utsett en nomineringskommitté: Per Berglund, ordförande, Anna-Karin Tornberg och Anders Forsgren. Kommitténs uppgift är att utifrån inkomna nomineringar ta fram förslag på tre ledamöter.

Röstberättigad

Röstberättigad vid val av ledamöter som representerar lärare i universitetsstyrelsen är den som med en omfattning om minst 50 procent av heltid är

  • anställd tillsvidare som professor, lektor, adjunkt eller forskare
  • anställd som biträdande lektor, eller
  • anställd för en begränsad tid om minst två år som lärare på konstnärlig grund

Röstlängd kommer att fastställas av rektor i januari 2020 efter granskning av respektive skola.

Presentation av kandidater

Presentation av nomineringskommitténs förslag samt samtliga övriga nominerade och valbara kandidater kommer att ske senast den 14 februari 2020 via anslag på KTH:s intranät samt senast 21 februari via e-post till de röstberättigade.

Jämställd representation

Enligt Högskolelagen 1 kap 5 § 2 st. ska jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas i högskolornas verksamhet.

Valets förrättande

Valet sker elektroniskt och anordnas av det gemensamma verksamhetsstödet.

De röstberättigade kommer senast den 21 februari 2020 via e-post att få information om valets genomförande samt förteckning över nominerade kandidater som är valbara.

Röstning sker genom att kryssa för tre namn eller rösta blankt. Giltig röst ska uppta tre namn, så många ledamöter som ska väljas. Röstning kommer att vara möjlig under perioden 2-8 mars 2020. Det går bara att rösta på de personer som är nominerade. Varje namn på röstsedeln har lika värde, oavsett placering på röstsedel.

Valresultat

Rektor fastställer valresultatet efter att rösträkning skett elektroniskt. De kandidater som erhållit högst röstetal ska utses till ledamöter i universitetsstyrelsen. I beslutet ska det framgå om valresultatet gav lika röstetal och hur det då har hanterats.

Rektors beslut om fastställande av valresultatet ska anslås på KTH:s intranät och KTH:s officiella anslagstavla i tre veckor.

Valet kan inte ogiltigförklaras på grund av lågt valdeltagande.

Frågor

För frågor om valet, kontakta Åsa Gustafson, gemensamma verksamhetsstödet, asagus@kth.se , tel 08-790 6955.


Text: Åsa Gustafson, avdelningschef för Planering, kvalitetssamordning och förvaltningsjuridik, GVS

Innehållsansvarig:intranytt@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2019-11-04