Till innehåll på sidan

Undantagslista

Listan ska visa vilka flytande kemikalierester som undantagsvis kan hällas ut i det kommunala avloppet. Allmänna principer för hantering av kemikalierester finns i beskrivningen nedan. De specifika kemikalierna finns upptecknade i undantagslistan. Se länk. Börja alltid med att kontrollera med listan om produkten kan hällas ut i avloppet.

Undantagslista på flytande kemikalier

Undantagslistan visar vilka flytande kemikalierester från laboratorier som kan hällas ut i det kommunala avloppet och vilka som skall tas omhand som farligt avfall. Undantagslistan syftar på undantagen från den generella regeln att kemikalierester är farligt avfall.

Undantagslista ämnen (pdf 120 kB)

Listan har tagits fram av Catharina Silfwerbrand Lindh (CHE), Valter Ström (ITM), Daniel Tavast (CHE) och Leif Svanblom (UF). Gruppen har haft löpande kontakt med Kajsa Wahlberg, Stockholm Vatten och Avfall, för avstämning av de produkter som finns i listan men också promemorian i sin slutliga utformning.

Kemikalierester som hälls ut i avloppet har en skadlig inverkan på reningsverken och slutligen recipienten men kan också skada det lokala avloppsnätet samt bidra till att dålig lukt sprids från vattenlås i byggnaden.

Observera att radioaktiva ämnen och lösningar omfattas av andra utsläppsregler. Tänk även på att du som hanterar kemikalier har det slutliga ansvaret för vad du släpper ut i avloppet.

Listan omfattar den verksamhet på KTH som finns på Campus och Alba Nova d v s inom det avloppssystem som Stockholm Vatten ansvarar för.

Att tänka på:

 1. Det ska röra sig om mindre mängder av t.ex. experimentrester eller lösningsmedel som är svåra att samla upp. Det är inte tillåtet att hälla ut rena kemikalier direkt från burk eller liknande och kontrollera noga att lösningen inte innehåller några skadliga bikemikalier.

 2. Mycket sura eller basiska lösningar kan skada ledningssystemet, pH-värdet ska därför justeras och vara lägst 5 och högst 11,5.

 3. Risken för antändning, explosion eller dålig arbetsmiljö måste alltid uppmärksammas.

 4. Den kemiska produkten ska vara markerad i listan på följande sidor eller vara ett av följande:

  1. Sockerarter, urea, vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater och lipider: Dessa ämnen bedöms inte medföra någon miljöpåverkan av betydelse och därför kan rester hällas i avloppet.

  2. Oorganiska kemikalier; Följande joner i utspädda vattenlösningar kan hällas till avlopp i små mängder, det vill säga max någon liter/dygn och laboratorium:

   • Katjoner: Na+, Mg2+, K+, Ca2+, Ti(IV), Mn(IV) (obs ej Mn(VII)), Fe2+, Fe3+, Al3+, Li+,Ni2+, Ba2+

   • Anjoner: Cl-, Br- , I-, CO32-, HCO3-, NO3-, PO43-, SO32-, SO42-, H2PO4-, silikater, borater

  3. Lättnedbrytbar antibiotika: Ampicillin, Carbenicillin, Kloramfenikol, Penicillin

  4. Följande antibiotika efter inaktivering genom autoklavering: Amphotericin (Fungizon), Erytromycin, Geneticin (G418), Gentamycin, Neomycin, Puromycin, Streptomycin, Sulfadoxin, Tetracyklin

  5. Ämnen som enbart har faroangivelserna H314, H315, H318, H319 eller H335: Kan diskas ut i avloppet om de inte har andra farliga egenskaper och späds genom att spola med rikliga mängder vatten.

   (Kemikalierester från specifik användning, enskilt godkända av Stockholm Vatten AB. Miljöhandläggare vid Tekniska avdelningen handlägger och för lista över dessa.)
 Tabell 1. Produktens faroangivelser ger vägledning för produkter som inte finns upptagna på listan.

Faroangivelser

Egenskaper

Hantering

H400, H410, H411, H412, H413

Farligt för vattenmiljön

Farligt avfall, får inte hällas i avloppet

H340, H341, H350, H351, H360, H361

Cancerframkallande, reproduktionsframkallande,
mutagena

Farligt avfall, får inte hällas i avloppet

H314, H315, H318, H319, H335

Irriterande Frätande

Kan hällas i avloppet om de inte har andra farliga egenskaper
och späds genom att spola med rikliga mängder vatten.

 

Tabell 2. Villkor för utsläpp till spillvattennätet per arbetsplats

Villkor

Villkor

Endast spår av ämnet ifråga (max 1 g/dygn) får finnas i stora volymer,
t.ex. i diskvatten.

Villkor

0

Koncentrerade ämnen och lösningar omhändertas separat,
t.ex. som farligt avfall.

Villkor

1

Utsläpp av max 10 g/dygn får ske.

Villkor

2

Utsläpp av max 1,0 kg/dygn får ske.

Villkor

3

Utsläpp av max 10 kg/dygn får ske.

Villkor

4

Utsläpp av max 100 kg/timme får ske (OBS: I detta fall per timme)

Tabell 3. Antal arbetsplatser per skola
Skola Antal Kontakt

ABE

2

Arkitektur och samhällsbyggnad - Dekan Muriel Beser Hugosson

BIO

3

Bioteknologi - Dekan Amelie Eriksson Karlström

CHE

3

Kemivetenskap - Dekan Mikael Lindström

CSC

0

Datavetenskap och kommunikation - Dekan Jan Gulliksen

EES

1

Elektro- och systemteknik - Dekan Stefan Östlund

ITM

2

Industriell teknik och management - Dekan Jan Wikander

ICT

3

Informations- och kommunikationsteknik - Dekan Jens Zander

SCI

2

Teknikvetenskap - Dekan Leif Kari

STH

1

Teknik och hälsa - Dekan Hans Hebert

ECE

0

Teknikvetenskaplig kommunikation och lärande - Dekan Lena Gumaelius

Till grund för beräkning av antalet arbetsplatser per skola ligger kemikalieförbrukning, antal laboratorier och mängd kemiska produkter.

Innehållsansvarig:Leif Svanblom
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-09-10