Till innehåll på sidan

Frågor och svar

Allmänt om enkäten

Vilka ska besvara enkäten?

Kriterierna för att besvara enkäten är att du har varit verksam på plats på KTH de senaste 3 månaderna med en omfattning om minst 40 % av heltid. Inklusive doktorander med annan finansieringsform än anställning.

Hur lång tid tar det att svara på enkäten?

Det tar ca 15 minuter att besvara undersökningen och du kan göra en paus för att återkomma vid ett senare tillfälle. Du kommer då först till undersökningens startsida och sedan till den frågan som stod i tur att bli besvarad. 

När jag klickar på länken står det att jag redan har svarat på enkäten fast jag inte gjort det

Det kan bero på att du har fått mejlet med enkäten vidarebefordrat från en kollega, eller att du själv vidarebefordrat till en kollega som använt din länk.

Kontakta support@quicksearch.se för att nollställa din enkät och få en ny länk. Kontakta också den eller de kollegor som är berörda så att även de kan återställa sina enkäter.

Jag vill ändra mina svar. Går det?

Så länge du inte sparat dina svar går det bra att backa tillbaka. När du stänger enkäten, även om du inte svarat färdigt, sparas dina svar och är inte längre möjliga att ändra.

Jag är chef, vilken är min närmsta arbetsgrupp?

När du svarar på frågorna relaterar du till din närmaste arbetsgrupp, den grupp du verkar i större delen av tiden. För de flesta chefer är det den grupp du leder. Dina svar ingår inte i arbetsgruppens resultat, utan hamnar i nivån över.

I en del påståenden anges: ”avdelning/grupp som begrepp, hur ska jag svara då?

Ta ställning utifrån din närmiljö/närmaste organisatoriska del som du arbetar i, samt vad som varit mest aktuellt under de senaste tre månaderna. 

Anonymitet och bakgrundsvariabler

Kan jag lita på att svaren är anonyma?

Ja, dina svar är alltid anonyma. Svaren samlas in och sammanställs av den externa leverantören Quicksearch. Chefer och medarbetare får sedan ta del av ett aggregerat resultat för sin avdelning/grupp/enhet/motsvarande. Det måste vara minst tio svarande för att en arbetsgrupp ska få en egen rapport.

Hur används bakgrundsvariabler i undersökningen?

I undersökningen använder vi bakgrundsvariablerna befattning, kön och ålder. Du behöver inte själv svara på detta i enkäten då bakgrundsvariabler hämtas från lönesystemet HR+ samt från LADOK för forskarstuderande som inte är anställda. Med hjälp av bakgrundsvariabler kan vi se om det finns skillnader i hur olika grupper upplever sin arbetsmiljö.

Kan bakgrundsvariablerna påverka min anonymitet?

Nej, bakgrundsvariablerna används bara för analyser på övergripande nivåer, respektive chef eller arbetsgrupp får inte ta del av dessa. Vid nedbrytningar med bakgrundsvariabler är anonymitetsgränsen samma som för grupper, det vill säga inget resultat om färre än tio svar. Dina svar kan därför aldrig kopplas till dig som person utifrån kön, ålder eller befattning. De befattningar som används är teknisk/administrativ personal, forskarstuderande, forskare och lärare.

Går det att se vilka/vilken medarbetare som inte svarat på enkäten?

Nej, det går inte att se vilka som inte har svarat på undersökningen, bara hur stor andel av en grupp som svarat. På detta sätt tas en svarsfrekvens fram.

Finns det risk att jag kan bli identifierad av min chef om jag skriver en egen kommentar?

Nej, det är bara HR på din skola och HR centralt på KTH som kan se fritextsvaren. Alla fritextsvar granskas och avidentifieras vid behov. Däremot är det möjligt för dem att bryta ned svaren på arbetsgruppnivå om det är fler än tio svarande i gruppen.

Om resultaten

I arbetsgruppens rapport presenteras medelvärde för varje fråga. Spridningsmått som visar hur stor andel som valt respektive svarsalternativ redovisas bara på övergripande nivå (institution/avdelning/motsvarande och totalt för KTH).

Min arbetsgrupp är färre än tio personer så vi kommer inte få en egen resultatrapport. Är det någon idé att jag svarar?

Ja, alla svar ingår i institutionens/avdelningens och KTH:s totala resultat, så dina svar är viktiga även om du tillhör en liten arbetsgrupp.