Hur trivs du på KTH?

KTH arbetar systematiskt med att verksamheten ska präglas av respekt, öppenhet och kompetensutveckling. Vårt mål är att skapa ett trivsamt klimat och möjligheter för goda prestationer.

Vart annat år genomförs en undersökning med syftet att få större kunskap om trivseln på KTH. Undersökningen är ett verktyg för att identifiera styrkor och svagheter inom organisationen, och med den informationen som underlag vidta åtgärder som leder till förbättring. Nytt för 2018 är att även forskarstuderande med annan finansiering än anställning får motsvarande undersökning.
 

Din medverkan är betydelsefull

Din medverkan är betydelsefull och bidrar till att vi får en ökad förståelse för arbets- och forskningsmiljön. Ju fler som svarar, desto bättre underlag får vi för att kunna genomföra förbättringar. 

Undersökningen skickas ut via mejl och består av frågor som rör bland annat ledarskap, arbetsklimat, mål och visioner. Det tar ca 15 minuter att svara. Du kan göra paus och stänga ner undersökningen för att komma tillbaka senare, men du kan då inte ångra de svar du tidigare fyllt i. Dina svar är anonyma. Ingen inom KTH kommer att ha tillgång till individuella svar utan all data hanteras av leverantören, Quicksearch.
 

Vad händer efter undersökningen? 

Resultatet för hela KTH sammanställs i en rapport som presenteras för rektors strategiska råd och respektive skolledning i slutet på vårterminen 2018.

KTH:s personalavdelning upprättar tillsammans med Skyddskommittén en handlingsplan med aktiviteter som berör hela KTH, och därefter upprättar varje skola egna handlingsplaner med specifika aktiviteter och åtgärder (UF likställs med skola).

Respektive chef ansvarar för att presentera ett sammanställt resultat för sin grupp. Det går att få ut ett resultat om 10 eller fler i en grupp har svarat. Är det färre än 10 svarande i en grupp slås resultatet samman med nivån ovanför.

Sammanställt resultat från 2016 (ppt 3,9 MB)

Åtgärder som gjorts efter tidigare undersökningar

Tack vare ett högt antal medverkande vid tidigare undersökningar har en rad områden som krävt förbättringsåtgärder synliggjorts. Bland annat har arbeten gjorts centralt för att;

  • Tydliggöra rutiner vid hantering av diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier
  • Öka medvetenheten om rutiner vid krissituationer, brandutrymning och rapportering av tillbud/arbetsskada via informationskampanjer på skolnivå
  • Tillgängliggöra seminarier om stresshantering för anställda genom företagshälsovården

Förbättringsåtgärder har också gjorts på chefsnivå för enskilda grupper.
 

Stöd och hjälp

Har du tekniska problem med att genomföra undersökningen, kontakta Quicksearch support direkt på 035-10 03 30.

Om du har frågor om själva undersökningstekniken, hantering av enkätresultat mm; kontakta projektledare: Melody Jakob, 0709- 900 034, melody.jakob@quicksearch.se

För ytterligare information kontakta: Personalavdelningen, UF: medarbetarundersokning@kth.se 

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp