Till innehåll på sidan

Hur trivs du på KTH?

Den 4-27 april 2018 skickades en undersökning ut för att få större kunskap om arbetsklimatet och trivseln på KTH. Genom att svara på frågor om hur du upplever arbetsklimat, ledarskap, organisation, visioner och mål är du med och påverkar.

Vad händer efter undersökningen?

Resultatet för hela KTH sammanställs i en rapport som presenteras för rektors strategiska råd 5e juni. Därefter kommer skolans resultat presenteras för respektive skolledning. Torsdag 14e juni publiceras resultatet för hela KTH och per skola/GVS här på intranätet. Därefter fortsätter arbetet på institutionerna/avdelningarna under sommar och höst.

Varje prefekt/avdelningschef ansvarar för att presentera ett sammanställt resultat för gruppen och för att initiera arbetet med åtgärdsplaner. Gruppen arbeta sedan tillsammans med att planera och genomföra åtgärder som kan behövas. Som medarbetare har alla ett ansvar för att bidra till en bra dialog och medverka i att ta fram och genomföra åtgärder.

Från resultat till handling

Det viktigaste arbetet görs efter undersökningen, att reflektera över resultaten, fånga upp idéer som kan göra skillnad framöver och ta fram åtgärdsplaner. Det låter självklart men glöms ofta bort. Det är också viktigt att både se till det som är bra och det som kan utvecklas.

Åtgärder som gjorts efter tidigare undersökningar

Tack vare ett högt antal medverkande vid tidigare undersökningar har en rad områden som krävt förbättringsåtgärder synliggjorts. Bland annat har arbeten gjorts centralt för att;

  • Tydliggöra rutiner vid hantering av diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier
  • Öka medvetenheten om rutiner vid krissituationer, brandutrymning och rapportering av tillbud/arbetsskada via informationskampanjer på skolnivå
  • Tillgängliggöra seminarier om stresshantering för anställda genom företagshälsovården

Förbättringsåtgärder har också gjorts på chefsnivå för enskilda grupper.

Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-12-21