Hur trivs du på KTH?

Den 4 april 2018 skickades en undersökning ut för att få större kunskap om arbetsklimatet och trivseln på KTH. Genom att svara på frågor om hur du upplever arbetsklimat, ledarskap, organisation, visioner och mål är du med och påverkar.

Undersökningen skickades ut den 4 april 2018!

Sista svarsdag: 25 april.

Live update

Ditt deltagande är betydelsefullt

KTH är ett ledande, internationellt universitet som skapar kunskap och kompetens för en hållbar framtid, och du är förutsättningen för det. Att du trivs och har en god arbets-/forskningsmiljö är viktigt och bidrar till kreativitet, god hälsa och goda prestationer.

På KTH har vi valt att området: diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier, är prioriterat att arbeta med inom arbetsmiljön. Årets undersökning lägger därför särskild vikt vid frågor som röra arbetsklimat och bemötande. Undersökningen är ett verktyg för att identifiera styrkor och svagheter inom organisationen, och med den informationen som underlag vidta åtgärder som leder till förbättring. Ju fler som svarar desto bättre underlag får vi för att kunna göra förbättringar.

Nytt för 2018 är att även forskarstuderande med annan finansiering än anställning får motsvarande undersökning

Undersökningen

Undersökningen är webbaserad och skickas ut via mejl från vår leverantör Quicksearch. Det tar ca 15 minuter att svara och kommer finnas tillgänglig under tre veckor. Undersökningen går att svara på via dator, smartphone eller surfplatta. Den kommer finnas på både svenska och engelska och består av frågor som rör arbetsklimat, ledarskap, organisationen, visioner och mål. Du kan göra paus och stänga ner undersökningen för att komma tillbaka senare, men du kan då inte ångra de svar du tidigare fyllt i. Ingen inom KTH kommer att ha tillgång till individuella svar utan all data hanteras av Quicksearch.

Vad händer efter undersökningen?

Resultatet för hela KTH sammanställs i en rapport som presenteras för rektors strategiska råd. Därefter kommer skolans resultat presenteras för respektive skolledning i slutet på vårterminen 2018.

KTH:s personalavdelning upprättar tillsammans med Skyddskommittén en handlingsplan med aktiviteter som berör hela KTH, och därefter upprättar varje skola egna handlingsplaner med specifika aktiviteter och åtgärder (UF likställs med skola).

Respektive chef ansvarar sen för att presentera ett sammanställt resultat för gruppen. Gruppen ska sedan arbeta tillsammans med att planera och genomföra åtgärder som kan behövas, tidsatta i en handlingsplan. Det går att få ut ett resultat om 10 eller fler i en grupp har svarat. Är det färre än 10 svarande i en grupp slås resultatet samman med nivån ovanför.

Sammanställt resultat från 2016 (ppt 3,9 MB)

Åtgärder som gjorts efter tidigare undersökningar

Tack vare ett högt antal medverkande vid tidigare undersökningar har en rad områden som krävt förbättringsåtgärder synliggjorts. Bland annat har arbeten gjorts centralt för att;

  • Tydliggöra rutiner vid hantering av diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier
  • Öka medvetenheten om rutiner vid krissituationer, brandutrymning och rapportering av tillbud/arbetsskada via informationskampanjer på skolnivå
  • Tillgängliggöra seminarier om stresshantering för anställda genom företagshälsovården

Förbättringsåtgärder har också gjorts på chefsnivå för enskilda grupper.

Kontakt

Har du tekniska problem med att genomföra undersökningen, kontakta Quicksearch support direkt på: 035-10 03 30, support@quicksearch.se.

Om du har frågor om själva undersökningstekniken, hantering av enkätresultat mm; kontakta projektledare: Melody Jakob, 0709- 900 034, melody.jakob@quicksearch.se

För ytterligare information kontakta: Personalavdelningen, UF: medarbetarundersokning@kth.se 

För frågor om behandlingen av personuppgifter, vänligen kontakta personuppgiftsombud@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp