Till innehåll på sidan

Hur upplever du inkluderingen på arbetsplatsen?

Resultat vecka 12

Efter en analys av resultatet gick det inte att konstatera en väsentlig skillnad mellan personalgrupper. Därför presenteras resultatet nedan utifrån svaren från samtliga respondenter.

Medelvärdet av betygen på helhetsfrågan Hur upplever du inkluderingen på arbetsplatsen? var 3,07 av 4.

Cirkeldiagram
Hur upplever du inkluderingen på arbetsplatsen?: Mycket nöjd 27,9 %, Nöjd 54,3 %, Missnöjd 14,5 %, Mycket missnöjd 3,3 %

Den faktorn som stack ut på ett positivt sätt efter betygsättning med frågan Vad är din upplevelse av följande? var:

  • Trygghet på arbetet med medelbetyg 3,39 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 52,66 %

De två faktorerna som stack ut på ett negativt sätt efter betygsättning med frågan Vad är din upplevelse av följande? var:

  • Hur din avdelning arbetar aktivt för inkludering och anti-diskriminering med medelbetyg 2,98 av 4 och en korrelation på svaret på helhetsfrågan på 60,58 %
  • Hur KTH arbetar aktivt för inkludering och anti-diskriminering med medelbetyg 2,96 av 4 och en korrelation med svaret på helhetsfrågan på 54,39 %

Respondenterna fick sedan möjlighet att välja ett eller flera av de förvalda svarsalternativen vid påståendet Jag upplever att jag har varit utsatt för något av följande på KTH. Den procentuella svarsfördelningen var:

  • Nej jag har inte varit utsatt för diskriminering eller kränkande särbehandling - 76,9 %
  • Diskriminering enligt någon av grunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder - 11,7 %
  • Kränkande särbehandling (ex. mobbning) - 11,4 %

Respondenterna fick också möjlighet att välja ett eller flera av de förvalda svarsalternativen vid påståendet Jag har sett förekomster av något av följande på KTH. Den procentuella svarsfördelningen var:

  • Nej jag har inte sett förekomster av diskriminering eller kränkande särbehandling - 52 %
  • Diskriminering enligt någon av grunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder - 23,3 %
  • Kränkande särbehandling (ex. mobbning) - 24,7 %
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-03-01