Nätverk för funktionsansvariga

Obs! Funktionsnätverken ersätts fr o m 1 januari 2018 av arbetsgrupper med ny sammansättning. Information om dessa läggs upp i början av året.

KTH är organisaerat i nio skolor. Administrationen vid var skola leds av en administrativ chef. Vid skolorna finns även funktionsansvariga för utbildningsadministrativa, personaladministrativa, ekonomiadministrativa frågor samt för infrastrukturfrågor. De utbildningsadministrativa cheferna liksom respektive funktionsansvariga samverkar via nätverk. Inom vissa nätverk har undergrupper med speciell kompetens bildats.

Nätverk

Administrativa chefer

Funktionsansvariga utbildningsadministration

Funktionsansvariga personaladministration

Funktionsansvariga ekonomiadministration

Funktionsansvariga infrastrukturfrågor (övergripande frågor, lokal- och IT-frågor)

Undergrupper till nätverket funktionsansvariga infrastrukturfrågor

P g a områdets vidd har dock undergrupper med särskilt ansvar inomnedanstående områden bildats.

Dokumentsamordnare/huvudregistratorer

Funktionsnätverket för inköps- och upphandlingsfrågor

Kommunikationsansvariga

Administrativt ansvariga vid respektive skola

De administrativt ansvariga vid respektive skola framgår av nedanstående sidor. Där finner du även generell information om skolan som akademisk skolledning, ingående instutioner och centra etc.

Funktionsadresser för e-post

Funktionsadressen för e-post riktar sig till respektive funktion vid var skola. Skolan själv avgör själv om e-posten till funktionen skall adresseras till någon/några personer utöver den funktionsansvariga.

Funktionsadresser

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp