Funktionsansvar för fakultetsförnyelse och där till hörande jämställdhet

Gäller fr o m 2010-05-28

Beslutet grundar sig på:

  • Rektorsbeslut nr 0288, dnr V-2010-0324, doss 13

Bakgrund

I och med införandet av en ny tjänstestruktur på KTH finns ett ökat behov av aktiviteter inom skolorna med syfte att förnya fakulteten. I synnerhet i samband med KTHs nya karriärsystem finns uppgifter för skolorna och ett ökat behov av samordning och utveckling av arbetsformer.

KTHs jämställdhetsarbete, speciellt i den del som är inriktad mot att åstadkomma en mer jämställd sammansättning av fakulteten, skulle behöva ges en tydligare organisatorisk form.

Inom skolorna finns funktionsansvariga som utgör kontaktpunkter mellan skolornas ledningar och universitetsledningen i de frågor som ligger inom respektive ansvarsområde. För varje funktion finns ett nätverk som samlar skolornas funktionsansvariga inom området och som leds av den som är centralt ansvarig inom universitetsledningen. Skolornas funktionsansvariga har till uppgift att inom skolan handlägga frågor inom ansvarsområdet, att överföra information mellan skolledningarna och universitetsledningen, och att delta i eller leda utvecklingsinsatser inom skolan eller centralt.

Sedan flera år har vicerektorn för fakultetsförnyelse och jämställdhet en referensgrupp som består av i huvudsak en representant per skola, de ’future faculty-ansvariga’, som ska ingå i respektive skolas ledningsgrupp.

Det föreslås, att gruppen av ’future faculty-ansvariga’ ska konsolideras genom att funktionsansvarsområdena för varje skola kompletteras med ett område, fakultetsförnyelse och därtill hörande jämställdhet.

Beslut

Rektor beslutar att införa ett funktionsansvar för fakultetsförnyelse och därtill hörande jämställdhet inom respektive skola. Dessa funktionsansvariga har som uppgift att dels vara referens och kontakt mellan universitetsförvaltningen och skolledningarna, dels att driva och handlägga frågor inom funktionsansvaret på skolan på liknande sätt som för andra funktionsansvar.

Uppdraget innebär utveckling av den befintliga fakulteten, samt rekrytering till denna, med ett speciellt fokus på att öka jämställdheten.

Funktionsansvaret för fakultetsförnyelse och därtill hörande jämställdhet kan kombineras med ett annat uppdrag eller funktionsansvar inom skolan om det bedöms lämpligt.

Den som är funktionsansvarig för fakultetsförnyelse och därtill hörande jämställdhet ska ingå i respektive skolas ledningsgrupp.

Vicerektorn för fakultetsförnyelse och jämställdhet leder och sammankallar ett nätverk på central nivå för denna funktion.

Initialt utses ansvariga för funktionen fakultetsförnyelse och därtill hörande jämställdhet genom detta beslut, vilket innebär att ’future faculty-ansvariga’ enligt ovan övergår till att vara funktionsansvariga för fakultetsförnyelse och därtill hörande jämställdhet. Fortsättningsvis utses de funktionsansvariga av respektive skola i samråd med vicerektor för fakultetsförnyelse och jämställdhet.

Funktionsansvariga för fakultetsförnyelse och därtill hörande jämställdhet:

ABE Muriel Beser Hugosson
ABE Anders Karlström
CBH Amelie Eriksson Karlström
EECS Nordström
ITM Pär Jönsson
SCI Anna Delin

Dekanus Katja Grillner
Vicerektor för jämställdhet och värdegrund Anna Wahl
JML strateg Klara Folkesson (samordnare)
Representant för personalavdelningen, lärartillsättningar Kia Vejdegren

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp