Till innehåll på sidan

Ansökan om befordran

Information till sökande om ansökningsperioderna, ansökningsförfarandet samt behörighetskraven och bedömningsgrunderna vid ansökan om befordran.

Ansökningsperioder

Befordran från biträdande lektor till lektor

För biträdande lektorer som ansöker om befordran till lektor finns tre ansökningsperioder per år:

 • 1-31 januari
 • 1-30 april
 • 1-30 september

Ansökan måste vara KTH tillhanda via KTH:s rekryteringssystem före midnatt sista dagen för aktuell ansökningsperiod (CET/CEST). Observera att ansökningar om befodran från biträdande lektor till lektor måste lämnas in i god tid så att KTH hinner pröva ansökan och besluta i ärendet innan den tidsbegränsade anställningstiden för det biträdande lektoratet går ut.

Befordran från lektor till professor

För befordran till professor är ansökningsperioden 1-31 januari.

Ansökan måste vara KTH tillhanda via KTH:s rekryteringssystem före midnatt (CET/CEST) den 31 januari.

Lektorer som på nytt vill ansöka om befordran till professor kan göra det tidigast två år efter sin föregående ansökan.

Ansökningsförfarandet

Se nedanstående information om hur du ansöker om att bli befordrad till lektor eller professor vid KTH och vad ansökan ska innehålla: 

 • I god tid före ansökningsperiodens start bör du och skolan ha en inledande dialog om att du avser ansöka om befordran.
 • För att ladda upp din ansökan i KTH:s rekryteringssystem behöver du en länk som du får från skolan. För att få länken maila skolan följande information: Namn, skola, avdelning, vilken befattning du avser ansöka om befordran till samt ämnesområde. Observera att ämnesområdet ska vara det samma som för din innevarande anställning. Ditt ämnesområde framgår av anställningsprofilen som låg till grund för din nuvarande anställning.
 • Skolan skapar ett ärende i KTH:s rekryteringssystem och ger dig länken. Du klickar på länken och registrerar dig som sökande samt laddar upp anställningsprofil, försättsblad, CV med bilagor och publikationer enligt anvisningarna nedan.

Nedanstående anvisningar ska följas

KTH:s CV-mall för anställning och befordran av lärare  och försättsblad "cover page for application for promotion"  ska användas.

Följande bilagor ska bifogas:

 • Intyg doktorsexamen.
 • Docentintyg.
 • Samtliga aktuella kursanalyser du skrivit. Du kan även bifoga andra dokument som styrker dina insatser (såsom kursutvärderingar).
 • Intyg på medel du erhållit.
 • Intyg på högskolepedagogisk utbildning om minst 15 hp. (Se avsnitt nedan för mer information).
 • Dokumentation avseende individuell handledning på forskarnivå (vid ansökan om befordran till professor).
  Utdrag ur Anställningsordning vid KTH  avseende KTH:s kriterier för bedömning av pedagogisk skicklighet för professor:
  ”Kan uppvisa dokumenterad erfarenhet av individuell handledning på forskarnivå. Härmed avses att sökande normalt ska ha varit huvudhandledare för åtminstone en doktorand som erhållit doktorsexamen. Med huvudhandledarskap avses ansvarstagande för hela processen från rekrytering och antagning till examen, samt aktivt arbete med handledning både i kurser på forskarnivå och i själva avhandlingsarbetet.”
  Detta gäller för individuell handledning på forskarnivå generellt. Specifikt för individuell handledning på forskarnivå utförd på KTH finns information om huvudhandledarskap i KTH:s Riktlinje om utbildning på forskarnivå .
  Utdrag ur studiedokumentationssystem eller annat intyg där det framgår under vilken tid du har varit huvudhandledare och att examen för doktoranden har utfärdats ska ingå i det material som bifogas. Utöver detta redogör du själv för ditt huvudhandledarskap enligt instruktionerna i CV-mallen.
  (Texten i denna punkt har modifierats i oktober 2021. Utdraget ur anställningsordningen har dock haft givna lydelsen sedan 2017-01-01.)
 • Övriga dokument du vill åberopa.
 • Anställningsprofilen för din innevarande anställning (vid ansökan om befordran till lektor). Detta eftersom den förutom ämnesområdet anger de särskilda bedömningsgrunderna vid befordran. Anställningsprofilen finns även i annonsen, bifoga även den engelska annonsen för att underlätta sakkunnigprövningen. För ansökan om befordran till professor bifogas annonsen (på svenska och engelska) som låg till grund för din innevarande anställning. Dokumentet laddas upp som en separat PDF-fil.
 • Publikationer. Dessa laddas upp i en ytterligare separat PDF-fil och döps förslagsvis till "Publications for promotion (NAME)".

När du har skickat in din ansökan överlämnas den av skolan till Anställningsnämnden.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder för befordran

I 4 kap. 3-4 §§ i högskoleförordningen på denna länk: Högskoleförordningen (1993:100) . Högskoleförordningen är behörighetskraven för anställning som professor och lektor föreskrivna. Vid KTH gäller därutöver behörighetskraven och bedömningsgrunderna i KTH:s anställningsordning se: Anställningsordning vid KTH . Där framgår bland annat att sökande ska ha genomgått genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller annan pedagogisk utbildning med motsvarande omfattning och innehåll.

Särskilt om högskolepedagogisk utbildning

Ett av behörighetskraven vid ansökan om befordran är att du ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 hp eller annan pedagogisk utbildning med motsvarande omfattning och innehåll. I ditt CV listar du de kurser i högskolepedagogik du har genomgått och redogör för kurserna enligt vad som efterfrågas i CV-mallen.

Har du genomgått högskolepedagogisk utbildning vid annat svenskt lärosäte än KTH och information saknas om antal poäng och utbildningsnivå ska du kontakta det andra lärosätet för bedömning och intyg. Har du läst en högskolepedagogisk kurs vid ett utländskt lärosäte ska du kontakta enheten för högskolepedagogik på mail adress indikator-hp@kth.se  för att få en bedömning. Det samma gäller om du har genomgått högskolepdagogisk utbildning se länk: Högskolepedagogisk utbildning . Vid KTH och information om antal poäng och utbildningsnivå saknas. Observera att handläggningstiden vid enheten för högskolepdagogik kan dröja upp till tre veckor. Vid oklarheter om vart du ska vända dig kontakta på mail adress befordringar@kth.se .

Anvisningar för befordringsprocessen

Styrdokumentet som innehåller anvisningarna för ansökan om befordran samt beskriver berednings- och beslutspocesserna kan nås genom denna länk: Riktlinje till anställningsordningen .

Övrig information

Vid ansökan om befodran från en lärare ska skolan bistå Anställningsnämnden med ett utlåtande om den sökande samt lämna förslag på två sakkunniga som kan granska den sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter. Skolan överlämnar genom KTH:s rekryteringssytem ansökan, skolans utlåtande samt förslaget på sakkunniga till Anställningsutsnämnden före ansökningsperiodens utgång. En mer ingående beskrivning finns på denna sida: Skolans uppgifter .

Överklagan

För den som anställts som biträdande lektor i anställningsärende som påbörjats enligt nya bestämmelser om biträdande lektorat (4 kap. 12 § högskoleförordningen, som gäller från och med 1 april 2018) ska överklagandehänvisning lämnas i ett avslagsbeslut i fråga om ansökan om befordran från biträdande lektor till lektor.

Den som anställts som biträdande lektor i ett anställningsärende som påbörjats innan 1 april 2018 har i formell mening anställts på ”anställning för meritering” (4 kap. 12 a § högskoleförordningen, i den lydelse som gällde innan 1 april (se SFS 2012:523), från vilken det inte finns en författningsreglerad befordringsgång och heller ingen möjlighet till överklagande vid ett avslag i ett befordringsärende.

Beslut om befordran professor är inte ett överklagbart beslut enligt 12:2 HF.

Frågor besvaras av befordringar@kth.se .