Till innehåll på sidan

Skolans uppgifter

När en lärare ansöker om befordran ska skolan bistå anställningsnämnden med ett utlåtande om den sökande samt lämna förslag på två sakkunniga som kan granska den sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter. Skolan överlämnar genom KTH:s rekryteringssytem ansökan, skolans utlåtandet samt förslaget på sakkunniga till anställningsnämnden före ansökningsperiodens utgång.

Handläggningsordning

En översikt av handläggningsordningen för befordringsärenden finns på denna sida: Handläggningsordning för befordran .

Utlåtande från skolan om sökande

Utlåtandets innehåll (gäller från och med 1 januari 2017 )

Ämnesområdet i skolans utlåtande skall överensstämma med ämnesområdet för sökandes innevarande anställning. Ämnesområdet finns angivet i den ursprungliga anställningsprofilen och annonsen (där det även finns en version på engelska).

Ansökan om befordran till professor

I KTH:s prövning av ansökan ingår att anställningsnämnden uppdrar skolchef och prefekt (eller avdelningschef) att utarbeta ett utlåtande som klargör om befordran är önskvärd för skolan med hänsyn till följande kriterier:

  • Bedömning av på vilket sätt befordran av lektorn till professor svarar mot verksamhetens långsiktiga behov och är av betydelse för KTH.
  • Sökandes förmåga att leda utbildnings- och forskningsverksamhet.
  • Sökandes förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.
  • Sökandes skicklighet i att leda och utveckla personal samt den sökandes förmåga till samarbete.

Detta utlåtandet kommer att ingå i bedömningen av befodringsansökan. Skolans utlåtande ska skrivas på engelska och laddas upp av skolan i e-rekryteringssytemet under aktuell ansökningsperiod.

Ansökan om befordran till lektor

Observera att ansökningar om befodran från biträdande lektor till lektor måste lämnas in i god tid så att KTH hinner pröva ansökan och besluta i ärendet innan den tidsbegränsade anställningstiden för det biträdande lektoratet går ut.

I KTH:s prövning av ansökan ingår att anställningsnämnden uppdrar skolchef och prefekt (eller avdelningschef) att utarbeta ett utlåtande som klargör om befordran är önskvärd för skolan med hänsyn till följande kriterier:

  • Sökandes förmåga att leda utbildnings- och forskningsverksamhet.
  • Sökandes förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.
  • Sökandes skicklighet i att leda och utveckla personal samt sökandes förmåga till samarbete.

Detta utlåtandet kommer att ingå i bedömningen av befodringsansökan. Skolans utlåtande ska skrivas på engelska och laddas upp av skolan i e-rekryteringssytemet under aktuell ansökningsperiod.

En översikt av riktlinje till anställningsordningen finns på denna sida: Riktlinje till anställningsordningen.

Förslag från skolan på sakkunniga

Observera att endast den som inte tidigare har sakkunnigbedömt en och samma sökande i annat befordringsärende i normalfallet får föreslås som sakkunnig. Till exempel: Om en person varit sakkunnig vid bedömningen av den sökandes ansökan om befodran från biträdande lektor till lektor, får samma person inte medverka vid bedömning av samma sökandes ansökan om befordran från lektor till professor. Vidare krävs att åtminstone en av de sakkunniga skall vara ny för kandidaten och alltså inte ska ha varit sakkunnig vid tillsättningen av kandidatens nuvarande eller tidigare anställning vid KTH. Även tidigare sakkunniguppdrag vid annat läraosäte där den föreslagna sakkunnige bedömt den sökande bör redovisas i förslaget, så att det blir känt och kan beaktas vid bedömningen av sakkunnigförslaget.

Skolans förslag på sakkunniga ska innehålla

  • Förslag på två personer, en man och en kvinna, som inte är verksamma vid samma lärosäte eller organisation och som är högre meriterade än den sökande. Om skolan inte kan föreslå en kvinnlig sakkunnig måste skolan redogöra för vilka åtgärder som vidtagits för att hitta en sådan, lista namnen på de kvinnor som tillfrågats och redogöra för varför de avböjt. Personer anställda på KTH får inte föreslås som sakkunniga.
  • Skriftligt intyg som visar att de föreslagna är villiga att åta sig uppdraget och att jäv inte föreligger.
  • CV som beskriver den till sakkunnig föreslagnes vetenskapliga meriter och erfarenhet samt även den föreslagnes pedagogiska meriter och erfarenhet, särskilt de kurser för vilken den föreslagna har kursansvar och har utvecklat samt erfarenheten av handledning.

Skolan bör informera de tillfrågade om att det är anställningsnämnden som utser sakkunniga och att de kommer att bli underrättade när de utsetts til sakkunniga. Vid förfrågan till potentiella sakkunniga kan följande mall användas:

Mall vid förfrågan om uppdrag som sakkunnig (svenska). (docx 56 kB)

Mall vid förfrågan om uppdrag som sakkunnig (engelska). (docx 57 kB)

Förslaget på sakkunniga, jävsintyg, publikationslistor och CV:n laddas upp av skolan i KTH:s e-rekryteringssystem.

Skolan kan med fördel använda nedstående mallar:

Mall för presentation av förslag på sakkunniga. (docx 67 kB)

Mall vid förfrågan om ev jävsförhållande (svenska). (doc 45 kB)

Mall vid förfrågan om ev jävsförhållande (engelska). (doc 44 kB)

Arvode

Den sakkunnige erhåller 6000 SEK i arvode för uppdraget som sakkunnig i ett befordringsärende. Arvodet utbetalas när befordringsnämnden har sammanträtt och lämnat förslag på beslut i ärendet.

Jäv

Se KTH:s interna föreskrift om jäv.

Överklagan

För den som anställts som biträdande lektor i anställningsärende som påbörjats enligt nya bestämmelser om biträdande lektorat (4 kap. 12 § högskoleförordningen, som gäller från och med 1 april 2018) ska överklagandehänvisning lämnas i ett avslagsbeslut i fråga om ansökan om befordran från biträdande lektor till lektor.

Den som anställts som biträdande lektor i ett anställningsärende som påbörjats innan 1 april 2018 har i formell mening anställts på ”anställning för meritering” (4 kap. 12 a § högskoleförordningen, i den lydelse som gällde innan 1 april (se SFS 2012:523), från vilken det inte finns en författningsreglerad befordringsgång och heller ingen möjlighet till överklagande vid ett avslag i ett befordringsärende.

Beslut om befordran professor är inte ett överklagbart beslut enligt 12:2 HF.