Internationella och tvärvetenskapliga sabbatsperioder för lärare

KTH främjar lärares internationella och tvärvetenskapliga mobilitet samt premierar excellens i forskning, utbildning eller samverkan genom centralt finansierade sabbatsperioder. Sabbatsperioderna erbjuder en exklusiv möjlighet till personlig meritering och stärker förnyelse i verksamheten. Särskild vikt läggs vid jämställd nomineringen av sökande.

Ansökningsprocess

  1. Lärare anmäler sitt intresse till skolchef
  2. Skolchef nominerar kandidater och redogör för skolans bidrag till sabbatsperioden
  3. En kommitté bestående av vicerektor för forskning (sammankallande) och upp till fem lärararepresentanter (utses av fakultetsrådet) lämnar förslag om tilldelning
  4. Rektor beslutar om tilldelning.

Kontakt

Petra Rosenquist, HR/GVS petraro@kth.se

Med anledning av coronaviruset (covid-19) ställs ansökningsperioden 1-31 maj 2020 in. Istället hänvisar vi till höstens ansökningsperiod 1-30 september 2020.

Ansökningsförfarande

Den lärare som är intresserad av satsningen anmäler sitt intresse till skolchefen. Skolchefen eller den skolchefen utser, nominerar vilken/vilka lärare som ska inkomma med ansökan. Förutsättningar för genomförande av sabbatsperioden planeras i samråde med närmaste chef. I anvisning om centralt finansierad sabbatsperiod  finner du detaljerad information om syfte, finansiering, urvals- och ansökningsförfarande samt vilka uppgifter som ska bifogas ansökan. Komplett ansökan skickas via skolan till HR GVS petraro@kth.se  senast 10 kalenderdagar efter ansökningsperiodens slut.

Villkor för sabbatsperioder

Det finns möjlighet till kortare eller längre sabbatsperioder upp till 12 månader. Den centrala finansieringen täcker exempelvis reskostnader, boende och lön. Kostnaderna för att tillfälligtvis frigöra läraren från ordinarie arbetsuppgifter kan delvis täckas genom centrala medel, men samfinansieringen från skolan är också viktig.

Urval och beslut

Kommittén för centralt finansierad sabbatsperiod behandlar samtliga ansökningar och lämnar förslag till rektor på vilka ansökningar som ska beviljas.

Urvalskriterier

  1. Excellens i forskning, utbildning eller samverkan med det omgivande samhället.
  2. Redogörelse för hur sabbatsperioden kan generera förnyelse och fördjupning till gruppens verksamhet och KTH:s forskningsaktiviteter.
  3. Jämställdhetsaspekter.

Återrapportering efter sabbatsperiod

Efter vistelsen lämnar läraren en skriftlig sammanfattning av vistelsen till rektor inklusive finansiell redovisning av hur medlen har använts.

Försäkring vid utlandstjänstgöring (URA)

URA-försäkringen är till för utlandsstationerad personal. Se villkor för URA-avtalet och om det passar dina behov på webben: Utlandstjänstgöring URA  För mer information kontakta ura-admin@kth.se .

Andra former av internationella aktiviteter inom utbildning och forskning

STINT , Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, har i uppgift att främja internationalisering av svensk högre utbildning och forskning. STINT erbjuder ett antal bidrag och stipendieprogram där KTH kan söka finansiering för olika former av internationella aktiviteter och inom utbildning och forskning.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Petra Rosenquist
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-04-29