Till innehåll på sidan

Internationella och tvärvetenskapliga sabbatsperioder för lärare

KTH främjar lärares internationella och tvärvetenskapliga mobilitet samt premierar excellens i forskning, utbildning eller samverkan genom centralt finansierade sabbatsperioder. Sabbatsperioderna erbjuder en exklusiv möjlighet till personlig meritering och stärker förnyelse i verksamheten. Särskild vikt läggs vid jämställd nominering av sökande.

Nästa ansökningsperiod är öppen 1-31 maj 2021

Ansökningsförfarande

Den lärare som är intresserad av satsningen anmäler sitt intresse till skolchefen. Skolchefen eller den skolchefen utser, nominerar vilken/vilka lärare som ska inkomma med ansökan. Förutsättningar för genomförande av sabbatsperioden planeras i samråde med närmaste chef. I KTH:s anvisning om centralt finansierade sabbatsperiod finner du detaljerad information om syfte, finansiering, urvals- och ansökningsförfarande samt vilka uppgifter som ska bifogas ansökan. Ladda ner KTH:s anvisning om centralt finansierad sabbatsperiod . Komplett ansökan skickas via skolan till HR GVS petraro@kth.se  senast 10 kalenderdagar efter ansökningsperiodens slut.

Ansökningsprocess

 1. Lärare anmäler sitt intresse till skolchef.
 2. Skolchef nominerar kandidater och redogör för skolans bidrag till sabbatsperioden.
 3. En kommitté bestående av vicerektor för forskning (sammankallande) och upp till fem lärararepresentanter (utses av fakultetsrådet) lämnar förslag om tilldelning.
 4. Rektor beslutar om tilldelning.

Ansökningsdokument

Lärarens ansökan ska ha följande innehåll:

 1. Kort motivering till sabbatsperiod med redogörelse för planerade aktiviteter, inklusive projektplan som tydliggör en utveckling för individen och för KTH:s , forskning, utbildning eller samverkansinsatser.
 2.  CV.
 3.  Inbjudningsbrev från mottagande institution.
 4. a. Uppgift om eventuell anställning mellan läraren och den mottagande institutionen,
  b. Uppgift om eventuell lön/vederlag från den mottagagande institutionen.
 5. Ansökan lämnas till skolchefen, eller den skolchefen utsett, under ansökningsperioden. Denna ska komplettera ansökan med följande uppgifter: En redogörelse för hur närmaste chef tillsammans med den sökande planerat för vad de centralt finansierade medlen ska täcka såsom exempelvis resor, uppehälle och vikarier för åtaganden i grundutbildning.
 6. En redogörelse för koppling till skolans verksamhetsuppdrag, och i detta särskilt beakta jämställdhetsaspekter och förtydligande av förutsättningarna kring skolans medfinansiering.

Senast 10 kalenderdagar efter sista ansökningsdagen skickas till HR/GVS petraro@kth.se .

Urval och beslut

Kommittén för centralt finansierad sabbatsperiod behandlar samtliga ansökningar och lämnar förslag till rektor på vilka ansökningar som ska beviljas.

Urvalskriterier:

 • Excellens i forskning, utbildning eller samverkan med det omgivande samhället.
 • Redogörelse för hur sabbatsperioden kan generera förnyelse och fördjupning till gruppens verksamhet och KTH:s forskningsaktiviteter.
 • Jämställdhetsaspekter.

Återrapportering efter sabbatsperiod

Efter vistelsen lämnar läraren en skriftlig sammanfattning av vistelsen till rektor inklusive finansiell redovisning av hur medlen har använts.

Syftet med denna satsning är att:

 • Stärka KTH:s närvaro internationellt och i tvärvetenskapliga sammanhang.
 • Stärka lärarnas internationella och tvärvetenskapliga mobilitet.
 • Premiera excellens i forskning, utbildning eller samverkan med det omgivande samhället..
 • Erbjuda en exklusiv möjlighet till personlig meritering.
 • Stärka förutsättningarna för förnyelse i verksamheten.

Finansiering

En beviljad sabbatsperiod ersätts centralt med upp till:

 • 1000 tkr om perioden omfattar 12 månader,
 • 600 tkr om perioden omfattar sex månader,
 • 300 tkr om perioden omfattar tre månader.

Villkor för sabbatsperioder

Det finns möjlighet till kortare eller längre sabbatsperioder upp till 12 månader. Den centrala finansieringen täcker exempelvis reskostnader, boende och lön. Kostnaderna för att tillfälligtvis frigöra läraren från ordinarie arbetsuppgifter kan delvis täckas genom centrala medel, men samfinansieringen från skolan är också viktig.

Försäkring vid utlandstjänstgöring (URA)

URA-försäkringen är till för utlandsstationerad personal. Se villkor för URA-avtalet och om det passar dina behov på webben: Läs mer om URA-avtal vid utlandstjänstgöring . För mer information kontakta ura-admin@kth.se .

Innehållsansvarig:Petra Rosenquist
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-06-10