Till innehåll på sidan

Lönekartläggning, jämställda löner

Enligt diskrimineringslagen 3 kap 8 § ska arbetsgivaren i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män varje år kartlägga och analysera

  • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren
  • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt

Lönekartläggning är ett underlag till KTH:s arbete att nå det jämställdhetspolitiska målet om ekonomisk jämställdhet liksom målet om lika villkor i KTHs handlingsplan för jämställdhetsintegrering, och är menad att ge upphov till diskussion på ledningsnivå för ställningstaganden, strategier och prioriteringar inför och under årets lönerevision och universitetets fortsatta lönebildningsarbete.

Lönekartläggningen ska bidra till förbättringar i enskilda fall men även till en mer jämlik lönepolitik på lång sikt. Framförallt ska kartläggningens resultat användas vid och implementeras i centrala löne- och budgetprocesser och därmed bidra till KTH:s övergripande kvalitetsarbete.

Arbetet med årlig lönekartläggning vid KTH

KTH Equality Office och Personalavdelningen har i uppdrag att kartlägga och analysera KTH:s löner årligen med syfte att upptäcka osakliga löneskillnader utifrån kön. Arbetsgruppen för lönekartläggningen består av representanter från de fackliga organisationerna SEKO, SACO-S och ST liksom av arbetsgivarrepresentanter. Arbetet består av arbetsmöten med fackliga representanter då data analyserats, samt dokumentgranskning i samma grupp. Dokumentet är ledningsförankrat hos berörda parter.

KTH:s lönekartläggning genomförs vanligen under våren/sommaren för att finnas som underlag i lönerevisionsarbetet som sker oktober - december.

Lönekartläggning av 2021 års löner vid KTH (pdf 1,9 MB)

Lönekartläggning av 2020 års löner vid KTH (pdf 1,6 MB)

Lönekartläggning av 2019 års löner vid KTH (pdf 1,8 MB)

Lönekartläggning av 2018 års löner vid KTH (pdf 1,6 MB)

Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-08-25