Vad säger diskrimineringslagen?

Studerande vid universitet och högskolor omfattas av Diskrimineringslagen

De viktigaste punkterna i lagen utifrån KTH:s och studententperspektiv är:

  • Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
     
  • Enligt diskrimineringslagen är universitet och högskolor skyldiga att arbeta förebyggande så att trakasserier inte ska förekomma. Man ska också genom aktiva åtgärder främja lika rättigheter för studenter och sökande.
     
  • KTH har också en utredningsskyldighet om det föreligger misstanke om diskriminering eller trakasserier. KTH har tagit fram en rutin för ärendehantering, den hittar du nedan: 

Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.pdf (pdf 426 kB)

Diskrimineringsombudsmannen

I Sverige finns en myndighet som heter Diskrimineringsombudsmannen (DO).  DO arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. DO:s arbete gäller alla diskrimineringsgrunder.

Om du har anmält trakasserier till KTH och anser att universitetet inte har gjort tillräckligt för att åtgärda trakasserierna kan du få hjälp från DO att föra saken vidare. På DO:s webbsidor  finns information och råd om diskriminering.

Läs mer i Diskrimineringslagen

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-03-21