Till innehåll på sidan

Vad säger diskrimineringslagen?

Studerande vid universitet och högskolor omfattas av Diskrimineringslagen

De viktigaste punkterna i lagen utifrån KTH:s och studententperspektiv är:

  • Lagen har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
     
  • Enligt diskrimineringslagen är universitet och högskolor skyldiga att arbeta förebyggande så att trakasserier inte ska förekomma. Man ska också genom aktiva åtgärder främja lika rättigheter för studenter och sökande.
     
  • KTH har också en utredningsskyldighet om det föreligger misstanke om diskriminering eller trakasserier. KTH har en handläggningsordning som reglerar hanteringen av ärenden om diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Du hittar den bland KTH:s styrdokument .

Diskrimineringsombudsmannen

I Sverige finns en myndighet som heter Diskrimineringsombudsmannen (DO). DO arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. DO:s arbete gäller alla diskrimineringsgrunder. På DO:s webbsidor  finns information och råd om diskriminering.

Läs mer i Diskrimineringslagen

Innehållsansvarig:Equality Office
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-11-10