Löner

KTH tillämpar individuell lönesättning som bygger på en saklig bedömning av varje medarbetares resultat och skicklighet utifrån KTH:s lönekriterier. Lönesättningen visar hur chefen ser på medarbetarens resultat och skicklighet i förhållande till verksamhetsmålen. Differentierade löner innebär att löneläget mellan olika arbetsområden och grupper kan vara olika och att individer inom en grupp har olika lön beroende på arbetets svårighetsgrad och medarbetarens individuella resultat och skicklighet.

Resultat av enkäten efter lönerevisionen 2017

Ett stort tack till alla som har besvarat enkäten efter lönerevisionen 2017! Saco-S på KTH har sammanställt resultatet inklusive alla fritextsvar. Resultatet är presenterat för arbetsgivarsidan. Vi har tillsammans diskuterat resultatet och vi tar med oss detta i vårt partsgemensamma arbete inför lönerevisionen 2018.

Vad är lönesättande samtal?

Det lönesättande samtalet, som bygger på kollektivavtal mellan parterna, innebär enkelt uttryckt en dialog mellan lönesättande chef och medarbetare som i samtalet kommer överens om ny lön. Genom lönesättande samtal sätts medarbetarens bidrag till verksamheten i fokus. Tanken bakom lönesättande samtal är att ett resonemang om medarbetarens resultat, prestation och lön sker mellan de som är mest lämpade att bedöma detta d.v.s. chefen och medarbetaren. Lönesättning i dialog mellan chef och medarbetare ger förutsättningar för att sambandet mellan medarbetarens prestation och lön säkerställs.

Så här genomförs lönesättande samtal på KTH

Den modell för lönesättande samtal som används på KTH innebär att medarbetaren först har ett lönesamtal – samtal 1. I samtalet har medarbetaren möjlighet att själv redogöra för sina arbetsuppgifter och sin arbetsinsats. Chefen får möjlighet att på ett tydligt sätt redogöra för sina bedömningar av den enskilde medarbetarens prestationer i förhållande till gällande lönekriterier. Därefter genomförs ytterligare ett samtal – samtal 2 (det lönesättande samtalet). Vid det lönesättande samtalet är målet att man ska komma överens om den nya lönen. Att chefen kommunicerar och tydliggör skäl för lönesättningen är en förutsättning både för att lönen ska fungera som styrmedel och för att medarbetaren ska ges möjlighet till utveckling och därmed kunna påverka sin lön framöver. I kombination med utvecklingssamtal ger lönesättande samtal en ökad tydlighet i kommunikation och ledarskap.

Lokalt löneavtal 2017 (avtal om lokal förhandlingsordning)

Det lokala löneavtalet har rubriken "Avtal om lokal förhandlingsordning enligt RALS 2010 - T". Senaste avtalet har revisionsperioden 2017-10-01--2018-09-30 och anger vilka medlemmar som omfattas, att lönen ska bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, svårighetsgrad och övriga krav samt skicklighet i förhållande till verksamhetsmålen. Vidare beskrivs processen för lönesamtal och lönesättande samtal, löneutrymmet och hur många medarbetare en lönesättande chef bör ha.

Saco-S lokalt löneavtal 2017 (pdf 433 kB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp