Stadgar

Saco-S lokalförening vid KTH har egna stadgar som bland annat bestämmer om medlemskriterier, val, styrelsens sammansättning och uppgifter för föreningen.

Stadgar för Saco-S lokalförening vid KTH

1 §

Saco-S lokalförening vid KTH, nedan kallad föreningen, är en gemensam förening för de inom KTH, anställda eller forskarstuderan de som inte är anställda, som  tillhör förbund anslutna till förhandlingskartellen Saco-S.  

2 §

Medlem i föreningen är var och en av de vid KTH anställda eller forskarstuderande som tillhör något förbund anslutet förhandlingskartellen Saco-S om vederbörande inte på grund av synnerliga skäl av Saco-S, i samråd med berört förbund, beviljats stå utanför föreningen.  

3 §

Föreningen har till uppgift att företräda medlemmarna och förbunden i frågor av gemensamt intresse, att såsom lokal arbetstagarorganisation gentemot KTH fullgöra de uppgifter som framgår av gällande avtal och av Saco-S utfärdade anvisningar, t ex:

 • föra förhandlingar och träffa avtal
 • att verka för medlemsrekrytering till Saco-förbunden
 • att förmedla facklig information till medlemmarna
 • att verka för ökad samhörighet mellan medlemmarna vid KTH och utgöra forum för diskussion av gemensamma fackliga frågor
 • att företräda samtliga medlemmar på ett likvärdigt sätt oberoende av förbundstillhörighet och anställning

4 §

Föreningen sammanträder till ordinarie årsmöte senast i maj månad. Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 • Utseende av ordförande, sekreterare och protokollsjusterare vid mötet
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av föredragningslistan
 • Styrelsens verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse (endast om lokal avgift uttas)
 • Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 • Förslag till verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 • Val av ordförande tillika ledamot av föreningens styrelse
 • Val av övriga ledamöter till föreningens styrelse
 • Val av valberedning
 • Eventuella stadgefrågor
 • Styrelsens propositioner
 • Medlemmars motioner
 • Övriga frågor

Härutöver hålls medlemsmöte då styrelsen finner lämpligt eller då minst 5 % av medlemmarna så påfordrar i skriftlig framställning till ordföranden. Påfordrat medlemsmöte skall genomföras senast fyra veckor efter framställandet.

Meddelande om datum för ordinarie årsmöte skall sändas ut till medlemmarna per epost, samt anslås på föreningens hemsida, senast två månader före mötet. I detta meddelande skall medlemmarna uppmärksammas på möjligheten att lämna in motioner till årsmötet samt att motioner skall ha kommit in senast en månad före mötet. Kallelse med dagordning skall sändas ut per e-post, samt anslås på föreningens hemsida, senast 14 dagar före tidpunkten för årsmötet. Vid utskicket skall bifogas styrelsens verksamhetsberättelse, förslag till verksamhetsplan, eventuella motioner, styrelsens utlåtanden till dessa samt eventuella propositioner.

I frågor som gäller visst avtalsområde äger endast medlemmar som omfattas av det avtalet delta i beslutet. Röstning med fullmakt medges inte. Kallelse till medlemsmöte utöver ordinarie årsmöte skall sändas ut per e-post samt anslås på föreningens hemsida senast 14 dagar före mötet.  

5 §

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och minst tre övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Vid val av styrelse bör sammansättningen med avseende på befattning, förbundstillhörighet, organisationsenhet, mångfald samt kön beaktas. För att bereda frågor får styrelsen adjungera en eller flera medlemmar. Adjungerad ledamot av styrelsen har inte rösträtt. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter, därav ordförande eller vice ordförande, är närvarande.  

6 §

Det åligger styrelsen

 • att verkställa av medlems- eller årsmöte fattade beslut
 • att utse respektive föreslå föreningens representanter till organ på arbetsplatsen
 • att utse förhandlingsansvariga
 • att bereda ärenden som skall föreläggas medlems- eller årsmöte
 • att upprätta verksamhetsberättelse och förslag till verksamhetsplan för lokalföreningen
 • att lämna information till kontaktförbundet, Sveriges Ingenjörer, om viktiga fackliga frågor vid KTH
 • att föra protokoll över behandlade ärenden och beslut
 • att i övrigt bedriva en verksamhet och fatta beslut i frågor som anges i denna stadga om ändamål och uppgift

Föreningens firma tecknas av ordföranden eller den eller de som styrelsen utser. Vid avtalsförhandlingar skall det slutliga avtalsförslaget läggas fram till styrelsen för beslut, innan avtalet skrivs under. Löneförhandlingarna hanteras genom att styrelsen i förväg delegerar till ledamot/ledamöter att godkänna de individuella bud som arbetsgivaren lämnar. Underskrivet avtal skall redovisas vid närmast följande styrelsemöte.

7 §

Valberedningen består av minst tre ledamöter varav en sammankallande. Till ledamöter i valberedningen bör inte väljas personer från enbart ett förbund.  

8 §

Kopia av protokoll från årsmöte och medlemsmöte ska, av styrelsen, sändas till kontaktförbundet, Sveriges Ingenjörer, och hållas tillgängligt för medlemmarna. Kontaktförbundet, Sveriges Ingenjörer, skall informeras om ordförande, vice ordförande, sekreterare och förhandlingsansvariga, snarast efter beslut därom.  

9 §

Eventuell medlemsavgift till föreningen fastställs av årsmötet och ska vara lika för alla medlemmar.  

10 §

Beslut om ändring av dessa stadgar och om upplösning av föreningen fattas av denna vid två föreningsmöten, därav minst ett ordinarie årsmöte, varvid ärendet ska ha angivits i kallelsen. Beslutet ska biträdas av mer än hälften av närvarande medlemmar. Sådant beslut ska för att vara giltigt godkännas av kontaktförbundet, Sveriges Ingenjörer.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2017-02-17