Till innehåll på sidan

Syftet med samverkan

Syftet med samverkan på KTH är att skapa förutsättningar för ledning och medarbetare att tillsammans utveckla verksamheten. Samverkan styrs genom dels ett centralt samverkansavtal och dels ett lokalt samverkansavtal som förstärker och förtydligar de centrala ramarna. Samverkan innebär att vissa delar av MBL ersätts.

Samverkan och verksamhetsutveckling

Syftet med samverkan är att arbetsgivaren tillsammans med medarbetarna ska utveckla verksamheten på bästa sätt genom att integrera områdena ledarskap, medarbetskap, arbetsmiljö, jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsaspekter samt kompetensutveckling i verksamhetsfrågorna. När medarbetarnas kunskaper och kompetens tas tillvara skapas delaktighet i beslut som rör medarbetarnas arbetsplats.

Samverkan på olika nivåer

Genom information, dialog och diskussion i så tidiga skeden som möjligt inför beslut som rör medarbetarna ska vi få möjligheter att påverka. Arbetsgivaren har ett särskilt ansvar för att tillhandahålla underlag för samverkansprocessen.

Samverkan ska ske på den nivå där beslut fattas:

  • På central nivå i centrala samverkansgruppen (CSG) inför rektorsbeslut och inför beslut i fakultetsnämnden eller motsvarande kollegialt organ.
  • På skolnivå i respektive skolas samverkansgrupp (SSG).
  • På avdelningsnivå i lokal samverkansgrupp (LSG), i de fall där skolchef har delegerat till prefekt/motsvarande att fatta beslut i vissa ärenden.

Utöver CSG, SSG och LSG sker samverkan;

  • mellan chef och arbetsgruppen genom arbetsplatsträffar (APT)
  • mellan chef och enskild medarbetare genom utvecklingssamtal

Läs mer om hur du kan påverka

Samverkan inom olika områden

Samverkan som rör arbetsmiljöfrågor samt frågor inom jämställdhet, mångfald och likabehandling (JML-frågor) nämns särskilt i det lokala samverkansavtalet.

Arbetsmiljöfrågor ska ske integrerat med verksamhetsfrågor på alla nivåer. Vid centrala samverkansgruppens (CSG) sammanträden med tema arbetsmiljö fungerar CSG som skyddskommitté enligt Arbetsmiljölagen 6 kap 8, 9 §§. Arbetsmiljöarbetet behandlas i varje skolas samverkansgrupp och dokumenteras i en årlig handlingsplan för personal och arbetsmiljö. Handlingsplanen ska innehålla både uppföljning och planering av den fysiska arbetsmiljön, direkt miljöpåverkan och den psykosociala arbetsmiljön. Skolornas handlingsplaner för personal och arbetsmiljö sammanställs och redovisas för rektor och CSG. Rektors arbetsmiljödokument är styrande för arbetsmiljöarbetet och anger för varje budgetår prioriterade arbetsmiljöområden som särskilt ska beaktas i det lokala arbetsmiljöarbetet. Vid oenighet om arbetsmiljöfrågor i CSG kan ärendet på begäran av ledamot hänskjutas till Arbetsmiljöverket.

JML-frågor ska också ske integrerat med verksamhetsfrågor på alla nivåer. Vid centrala samverkansgruppens (CSG) sammanträden med tema JML deltar JML-beredning. Från 2017-01-01 ska KTH jämställdhetsintegrera hela verksamheten, ett uppdrag som kommer från regeringen och som vicerektor Anna Wahl är ansvarig för på KTH.