Avfallshantering

Här finner du information om var du kan slänga dina sopor och återvinningsmaterial så som returpapper, wellpapp, glas och metall på campus. På kartan kan du se var ditt närmsta avfallsrum, soprum och återvinningsrum finns.

Klicka på bilden för att förstora

Återvinningskarta (htm 11 kB)

Förfrågningar och beställningar

Lokalserviceavdelningen
Telefon ankn 790 9200
avfall@admin.kth.se

Återvinning och avfall på KTH

Vet du var och hur du ska sortera avfall på KTH? KTH ska så långt det är möjligt minimera avfall i verksamheten. Först och främst ska vi förebygga att avfall uppkommer. Det gör vi genom att arbeta enligt följande ordning:

  • Minimera att avfall uppkommer
  • Återanvända material, utrustning, möbler etc.
  • Återvinna material genom källsortering
  • Återvinna energi genom förbränning av hushållssopor
  • Skicka på deponi

För information om vilka lagar och krav som styr avfallshanteringen på KTH, se förteckning över lagar och andra krav som finns i webbtjänsten Miljöguiden . Se även och skolornas/Ufs lokala avfalls rutiner .

På KTH skiljer vi på avfall enligt följande definitioner

Avfallsrum

På KTH finns tre typer av avfallsrum för omhändertagande av avfall.

Avfallsrum

Avfallsrum för framförallt omhändertagande av köks och kontorssopor som är förslutna i säckar. Är soprummet tillräckligt stort kan det vara utrustat med kärl för sortering av wellpapp, papper och lysrör. Några soprum kan tänkas förstärkas med ytterligare fraktioner.

Återvinningsrum (Fraktionsrum)

Avfallsrum för omhändertagande av återvinningsavfall. I återvinninsrum finns kärl för återvinning av wellpapp, plast, batterier, lysrör, tonerkassetter, el- och elektronikavfall, mindre grovsopor samt för förpackningar av metall, plast, färgat och ofärgat glas.

Uppsamlingsplats

Avfallsrum som inte är öppet för allmän avfallshantering utan sköts framförallt av personal på Lokalserviceavdelningen. Överenskommelse om tid för hämtning och mottagning görs hos Lokalserviceavdelningens expedition, eller ansvarig handläggare.
Omhändertagande av kemiskt avfall sköts av Skolan för kemivetenskap.

Avfallshantering och uppdelning på olika fraktioner och avfallstyper

Avfall - Hushållsavfall

Avfall som lämnas till slutlig destruktion efter att avfallet separerats och återvinningsavfallet och farligt avfall sorterats ut. Sopor lämnas i försluten säck i husens soprum. Sopor skall i huvudsak bestå av brännbart avfall.

Återvinningsavfall

Avfall som sorteras ut för att framförallt användas till materialåtervinning. Nedan listas de fraktioner som är möjliga att sortera ut på KTH och hur systemet fungerar.

Returpapper/Papper

Respektive institution/motsvarande samlar sitt returpapper i egna kärl som av egen personal körs till hämtadressen på hämtdagen. Hämtdag för returpapper är onsdagar jämna veckor. När jämn onsdag infaller på helg eller annan ledig dag ändras oftast hämtdagen. Ändringar rapporteras via e-post till kontaktpersoner som finns registrerade hos Lokalserviceavdelningen. Undvik att lägga wellpapp i returpapperskärlet. Använd bur för wellpapp i husets soprum.

Wellpapp

I nästan alla soprum finns trådburar utställda där wellpapp kan samlas. Samtliga hus inom KTH-campus har ett soprum där wellpapp kan sorteras.

Glas

Glas i form av torra och rengjorda förpackningar kan sorteras i KTHs fraktionsrum.

Plast

Plast i form av torra och rengjorda förpackningar kan sorteras i KTHs fraktionsrum samt i avfallsrum som har uppsamlingskärl för plast.

Matavfall

Matavfallet läggs i speciella påsar som finns iu anslutning till kök och pentryn. Lokalvård och Lokalservice på GVS behöver kontaktas innan sortering av matavfall kan påbörjas.

Pappersförpackningar

Papperförpackningar i form av torra rengjorda förpackningar kan sorteras i KTH:s fraktionsrum samt i avfallsrum som har uppsamlingskärl för pappersförpackningar. Lokalvård och Lokalservice på GVS behöver kontaktas innan sortering av pappersförpackningar kan påbörjas.

Metall

Metall i form av torra och rengjorda förpackningar kan sorteras i KTHs fraktionsrum, samt i avfallsrum som har uppsamlingskärl för metall.

Farligt avfall

Avfall som enligt lag och förordning måste hanteras på ett sådant sätt att inte människa eller miljö skadas. Nedan listas de avfallsslag som är att beteckna som farligt avfall och som hanteras centralt inom KTH-campus.

Kemiskt avfall

Avfall som framförallt uppkommer vid kemiskt laboratoriearbete. Kemiskt avfall som inte kan destrueras på plats måste hämtas av SEKA för transport till godkänd destruktionsanläggning. www.sekamiljoteknik.se/

Ansvarig för omhändertagande av kemiskt avfall är avdelningen för Hållbarhet, Fastigheter och Service, GVS.

El- och Elektronikavfall

Uttjänt el- och elektronikavfall omhändertas av KTH. I fraktionsrum finns bur för el- och elektronikavfall, större mängder kan hämtas av Lokalservice. Kostnader för transport från KTH och destruktion bekostas av KTH. Transport och hantering inom KTH till och på uppsamlingsplats bekostas av institution/motsvarande. Överenskommelse av hämtning eller mottagning görs hos Lokalservice expedition eller ansvarig handläggare. Med elavfall menas allt som kan elanslutas med undantag för kyl- och frysskåp samt fasta installationer.

Lysrör, lysrörslampor och glödlampor

I de flesta soprum finns kärl för uppsamling av lysrör, lysrörslampor och glödlampor. De som har större lysrörsförbrukning och själv vill samla in lysrör i t ex orginalförpackning kan göra detta och därefter begära hämtning hos Lokalserviceavdelningens expeditionen eller ansvarig handläggare. Samla lysrören i förpackningen utan skyddshylsa och förslut förpackningen väl.

Toner

Förbrukade tonerkasetter till skrivare och kopiatorer kan lämnas i fraktionsrum eller soprum som har uppsamlingskärl för tonerkasetter.

Batterier

Torra småbatterier lämnas i fraktionsrum eller i soprum som har uppsamlingskärl för batterier. Alla typer av småbatterier skall samlas in.

Blybatterier typ bilbatterier hanteras som kemiskt avfall.

Kyl- och frysskåp

Kyl- och frysskåp innehåller komponenter som klassas som farligt avfall. Regelmässigt hanteras de som grovsopor men får inte hanteras i KTHs ordinarie grovsopsrutiner. Separat hämtning beställs av respektive avfallslämnare hos valfri entreprenör eller Lokalserviceavdelningen med betalning enligt gällande taxa.

Grovsopor

Avfall som är skrymmande och inte hanteras inom KTHs system för sopor, återvinningsavfall eller farligt avfall. Grovsopor får inte ställas i avfallsrum. Ryms inte grovsoporna inom KTHs system åvilar det institutionen eller motsvarande att på egen bekostnad tillse att avfallet omhändertas på ett för miljön säkert sätt. I KTHs fraktionsrum finns kärl för mindre grovsopor.

Hämtning av grovsopor kan beställas av Lokalservice.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-07-25