Avfallshantering

Här finner du information om var du kan slänga dina sopor och återvinningsmaterial så som returpapper, wellpapp, glas och metall på campus. På kartan kan du se var ditt närmsta avfallsrum, soprum och återvinningsrum finns.

Klicka på bilden för att förstora

Återvinningskarta (htm 11 kB)

Förfrågningar och beställningar

Lokalserviceavdelningen
Telefon ankn 790 9200
avfall@admin.kth.se

Återvinning och avfall på KTH

KTH ska så långt det är möjligt minimera avfall i verksamheten. Avfallshierarkin ska vara vägledande d.v.s, vi ska förebygga att avfall uppkommer genom att arbeta enligt följande ordning:

  • Minimera att avfall uppkommer
  • Återanvända material, utrustning, möbler etc.
  • Återvinna material genom källsortering
  • Återvinna energi genom förbränning av hushållssopor
  • Skicka på deponi

För information om vilka lagar och krav som styr avfallshanteringen på KTH, se förteckning över lagar och bindande krav som finns i webbtjänsten Miljöguiden . Se även skolornas/GVS lokala avfalls rutiner .

På KTH skiljer vi på avfall enligt följande definitioner

Avfallsrum

På KTH finns tre typer av avfallsrum för omhändertagande av avfall.

Avfallsrum

Avfallsrum för framförallt omhändertagande av köks och kontorsavfall som är förslutna i säckar. Är avfallsrummet tillräckligt stort kan det vara utrustat med kärl för sortering av wellpapp, papper och lysrör. Några avfallsrum kan tänkas förstärkas med ytterligare fraktioner. Exempelvis matavfall.

Återvinningsrum (Fraktionsrum)

Avfallsrum för omhändertagande av återvinningsavfall. I återvinninsrum finns kärl för återvinning av wellpapp, plast, batterier, lysrör, tonerkassetter, el- och elektronikavfall, mindre grovsopor samt för förpackningar av metall, plast, färgat och ofärgat glas och pappersförpackningar om utrymme finns.

Uppsamlingsplats

Avfallsrum som inte är öppet för allmän avfallshantering utan sköts framförallt av personal på Lokalservice. Överenskommelse om tid för hämtning och mottagning görs hos Lokalservice expedition, eller ansvarig handläggare.

Avfallshantering och uppdelning på olika fraktioner och avfallstyper

Avfall - Hushållsavfall

Avfall (hushållsavfall) som lämnas till slutlig destruktion efter att avfallet separerats och återvinningsavfallet och farligt avfall sorterats ut. Avfallet lämnas i försluten säck i husens avfallsrum. Avfallet skall i huvudsak bestå av brännbart avfall.

Återvinningsavfall

Avfall som sorteras ut för att framförallt användas till materialåtervinning. Nedan listas de fraktioner som är möjliga att sortera ut på KTH och hur systemet fungerar.

Returpapper/Papper

Respektive institution/motsvarande samlar sitt returpapper i egna kärl som av egen personal körs till hämtadressen på hämtdagen. Hämtdag för returpapper är onsdagar jämna veckor. När jämn onsdag infaller på helg eller annan ledig dag ändras oftast hämtdagen. Ändringar rapporteras via e-post till kontaktpersoner som finns registrerade hos Lokalservice. Undvik att lägga wellpapp i returpapperskärlet. Använd bur för wellpapp i husets avfallsrum.

Wellpapp

I nästan alla avfallsrum finns trådburar utställda där wellpapp kan samlas. Samtliga hus inom KTH-campus har ett avfallsrum där wellpapp kan sorteras.

Glas

Glas i form av torra och rengjorda förpackningar kan sorteras i KTH:s fraktionsrum.

Plast

Plast i form av torra och rengjorda förpackningar kan sorteras i KTHs fraktionsrum samt i avfallsrum som har uppsamlingskärl för plast. Mjuk och hårdplast sorteras i samma kärl.

Matavfall

Matavfallet läggs i speciella påsar som finns i anslutning till kök och pentryn. Lokalvård och Lokalservice på GVS behöver kontaktas innan sortering av matavfall kan påbörjas.

Pappersförpackningar

Papperförpackningar i form av torra rengjorda förpackningar kan sorteras i KTH:s fraktionsrum samt i avfallsrum som har uppsamlingskärl för pappersförpackningar. Lokalvård och Lokalservice på GVS behöver kontaktas innan sortering av pappersförpackningar kan påbörjas.

Metall

Metall i form av torra och rengjorda förpackningar kan sorteras i KTH:s fraktionsrum, samt i avfallsrum som har uppsamlingskärl för metall.

Farligt avfall

Avfall som enligt lag och förordning måste hanteras på ett sådant sätt att inte människa eller miljö skadas. Nedan listas de avfallsslag som är att beteckna som farligt avfall och som hanteras centralt inom KTH-campus.

Kemiskt avfall

Avfall som framförallt uppkommer vid kemiskt laboratoriearbete. Kemiskt avfall som inte kan destrueras på plats måste hämtas av upphandlad leverantör för transport till godkänd destruktionsanläggning. Upphandlad leverantör: www.sekamiljoteknik.se/

Ansvarig för omhändertagande av kemiskt avfall är avtalsanssvariga.

El- och Elektronikavfall

Uttjänt el- och elektronikavfall omhändertas av KTH. I fraktionsrum finns bur för el- och elektronikavfall, större mängder kan hämtas av Lokalservice. Kostnader för transport från KTH och destruktion bekostas av KTH. Transport och hantering inom KTH till och på uppsamlingsplats bekostas av institution/motsvarande. Överenskommelse av hämtning eller mottagning görs hos expeditionen för Hållbarhet, Fastigheter och Service eller ansvarig handläggare. Med elavfall menas allt som kan elanslutas med undantag för kyl- och frysskåp samt fasta installationer.

Lysrör, lysrörslampor och glödlampor

I de flesta avfallsrum finns kärl för uppsamling av lysrör, lysrörslampor och glödlampor. De som har större lysrörsförbrukning och själv vill samla in lysrör i t ex orginalförpackning kan göra detta och därefter begära hämtning hos Lokalservice expedition eller ansvarig handläggare. Samla lysrören i förpackningen utan skyddshylsa och förslut förpackningen väl.

Toner

Förbrukade tonerkasetter till skrivare och kopiatorer kan lämnas i fraktionsrum eller avfallsrum som har uppsamlingskärl för tonerkasetter.

Batterier

Torra småbatterier lämnas i fraktionsrum eller i soprum som har uppsamlingskärl för batterier. Alla typer av småbatterier skall samlas in.

Blybatterier typ bilbatterier hanteras som kemiskt avfall.

Kyl- och frysskåp

Kyl- och frysskåp innehåller komponenter som klassas som farligt avfall. Regelmässigt hanteras de som grovsopor men får inte hanteras i KTH:s ordinarie grovsopsrutiner. Separat hämtning beställs av respektive avfallslämnare hos valfri entreprenör eller Lokalservice, med betalning enligt gällande taxa.

Grovsopor

Avfall som är skrymmande och inte hanteras inom KTH:s system för avfall, återvinningsavfall eller farligt avfall. Grovsopor får inte ställas i avfallsrum. Ryms inte grovsoporna inom KTH:s system åvilar det institutionen eller motsvarande att på egen bekostnad tillse att avfallet omhändertas på ett för miljön säkert sätt. I KTH:s fraktionsrum finns kärl för mindre grovsopor.

Hämtning av grovsopor kan beställas av Lokalservice.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-12-16