Till innehåll på sidan

Brandfarliga, explosiva och brandreaktiva varor

På KTH hanteras brandfarliga, explosiva och brandreaktiva varor i huvudsak som en del av utbildnings- och forskningsverksamheten. Även i andra sammanhang förekommer brandfarliga ämnen, ett exempel är desinfektionsmedel som används inom all KTH:s verksamhet, i hälso- och smittförebyggande syfte.

Vad som är tillståndspliktigt styrs i grunden av lagen om brandfarlig och explosiv vara, därutöver följer föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB. Andra regler som styr är till exempel arbetsmiljölagen AML med föreskrifter, miljöbalken och CLP-förordningen. Det är mängden varor som avgör om verksamheten är tillståndspliktig, men även om tillståndsplikt inte råder, ska brandfarliga varor hanteras i enlighet med reglerna.

Vilka varor som omfattas av reglerna kan läsas ut av varans märkning eller det följande säkerhetsdatabladet. Det är den som är verksamhetsansvarig eller den som har delegationen, som ansvarar för att klargöra om den varan som förs in i verksamheten är brandfarlig och tillståndspliktig, samt att i förekommande fall åtgärder vidtas för att hantering och förvaring följer reglerna.

Den som hanterar brandfarliga varor ska vidta aktsamhetskrav i form av åtgärder som syftar till att förhindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom orsakat av brand eller explosion, samt för att förebygga obehörigt förfarande med varorna. För KTH innebär det att det ska finnas tillräckliga personella och ekonomiska resurser, samt brand och byggnadstekniska förutsättningar.

KTH bedriver tillståndspliktig verksamhet genom KTH:s ramtillstånd, men också genom skolor med egna tillstånd. Med tillståndsplikten följer förutom aktsamhetskrav, krav på riskutredning och kompetens. Det betyder att innan en verksamhet befattar sig med brandfarliga varor, ska risker för olyckor och skador i verksamheten till följd av brand och explosion utredas och dokumenteras. Kompetenskravet innebär att man ska ha tillräcklig kunskap om kraven i lagstiftningen, de brandfarliga varornas egenskaper och de risker hanteringen av dem kan ge upphov till. Man behöver även känna till de konsekvenser en brand eller explosion förorsakad av hanteringen av de brandfarliga varorna kan leda till.

KTH ska ha ett centralt stöd som ger skolorna och deras tillståndspliktiga verksamhet vägledning i sin hantering av brandfarlig vara. Det centrala stödet utgörs av VS säkerhetsfunktion på KTH. Säkerhetsfunktionen samverkar interna och externa tillsynsbesök och rapporterar till tillsynsmyndigheten, samt i övrigt tillhandahåller administrativt stöd i hanteringen av brandfarlig vara.

Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-02-20