Till innehåll på sidan

Brandskyddsansvarig

Ta del av beskrivningen avseende brandskyddsansvariges uppgifter, gällande systematiskt brandskyddsarbete.

Syfte

Syftet med denna funktionssida är att beskriva brandskyddsansvarigs uppgift och ge stöd för denna genom att klargöra omfattning, uppgift och kunskapskrav utifrån anvisningen, systematiskt brandskyddsarbete på KTH

Omfattning

Denna funktionsbeskrivning gäller för hela KTH, skolspecifika beskrivningar kan förekomma och tillämpas utöver de angivna här.

Definitioner

 • Brandskyddsansvarig - särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation inom verksamheten.
 • Brandtillsyn - kommunal brandtillsyn genom brandförsvaret.
 • Brandskyddsrond - verksamhetens förebyggande bandskyddsrond.

Ansvar

Skolchef är brandskyddsansvarig till dess uppgiften är delegerad. Skolchef kan besluta att uppgiften ska delegeras till brandskyddsansvarig inom skolan eller för varje byggnad där skolan har verksamhet. Till beslut om delegation skall bifogas bilaga för brandskyddsansvarig- och ställföreträdares ansvar och uppgift.
Bilaga till beslut om delegation för brandskyddsanvarig och ställföreträdare

Utbildning

 Brandskyddsansvarig skall för sitt uppdrag genomgå centralt anordnad:

 • KTH specifik utbildning för brandskyddsansvarig
 • Grundläggande brandskyddsutbildning.

Uppgift

Brandskyddsansvarig skall organisera, dokumentera, informera och följa upp verksamhetens brandskyddsarbete, samt delta vid den kommunala brandtillsynen. Uppgiften innefattar även samverkan med skolans föreståndare för brandfarlig vara.

Dokumentering

 Brandskyddsansvarig ska upprätta generella beskrivningar av verksamheten och dess risker, exempel på dessa är:

 • Beskriva ansvarsfördelning för brandskyddet.
 • Beskriva brandskyddsorganisationen.
 • Upprätta och föra instruktioner, checklistor för ansvar, kontroller och underhåll.
 • Upprätta beskrivning över organisation och instruktioner vid brand.
 • Dokumentera och beskriva verksamhetsspecifika installationers utformning och funktion och hur de förväntas hanteras vid en eventuell brand.
 • Beskriva verksamhetsspecifika risker och var de är placerade.
 • Upprätta plan för utbildning och övning.
 • Dokumentera genomförd utbildning och övning.
 • Anmäla tillbud och olyckor till följd av brand i enlighet med KTH:s regelverk.
 • Upprätta rutiner för och information till egen personal, hantverkare, besökare m.fl. om arbete förefaller påverka eller beröra brandskyddet i en omfattning som ur ett riskperspektiv kräver det.

Uppföljning

 • Till KTH:s säkerhetschef vid förändring meddela kontaktuppgifter på funktionsansvariga i verksamheten.
 • Till KTH:s säkerhetschef meddela verksamhetsspecifika risker för KTH:s insatsplan.
 • Utse utrymningsledare.
 • Utfärda tillstånd för heta arbeten.
 • Förebygga falsklarm till följd av verksamhetsspecifika arbeten och att ev larmsektioner ur- och inkopplas samt övervakas i samband med det.

Övning

Brandskyddsansvarig skall årligen planera för och delta vid utrymningsövning inom sin verksamhet.

Vid larm eller påbud om brand, eller annan orsak som kräver utrymning:

 • Bära varselväst.
 • Larma 112 och sedan 790 7700 (KTH:s larmnummer).
 • Möta upp, informera och kommunicera med brandförsvaret, fastighetsägaren och KTH säkerhetsberedskap.
 • På återsamlingsplatsen informera utrymningsledare om aktuellt läge.
 • Löpande dokumentera utrymningsstatus, tider, händelser och ev åtgärder.
 • På order från brandförsvarets räddningsledare, meddela återgång till lokalerna.
 • Upprätta rapport
Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:sakerhet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-03-14